Management

Consultant

ทำงานร่วมกับทีม Consult มืออาชีพ
ผู้มีประสบการณ์ตรง “รู้ลึก รู้จริง ในปัญหา”
พร้อมเดินเคียงข้างเพื่อพัฒนาสู่องค์กรในฝันอย่างแท้จริง

Corporate

Training

เพราะเราชื่อว่า “ทุกคนสามารถพัฒนาได้”
การอบรมทั้งแบบ Offline และ Online โดยทีมวิทยากร
ที่มีประสบการณ์พร้อมร่วมปรับหลักสูตร
เพื่อนำไปใช้แก้ไขปัญหาเฉพาะองค์กร

Team Synergy

“เพิ่มความสามัคคี และสร้างความเปนหนึ่งเดียวกัน”
ในการทำงาน เพื่อเป้าหมายที่มีร่วมกัน
ทวีคูณศักยภาพของทุกคนในทีม
ผ่านกิจกรรม Team Synergy

Unlock your potential by Key Solutions Training

เมื่อโลกใบเดิมไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป COVID-19เป็นตัวเร่งกระบวนการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหัน และเกิด New Normal ในเรื่องต่าง ๆ ขึ้นมากมายการที่ต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตอย่างกะทันหัน คนส่วนใหญ่ต้องเก็บตัวอยู่ในบ้าน และ Work From Home รวมถึงองค์กรต่าง ๆ ได้ปรับรูปแบบนโยบายการทำงานในรูปแบบใหม่ เพื่อให้ดำเนินงานต่อไปได้ ทรัพยากรด่านแรกที่ต้องเปลี่ยนแปลง คือ “บุคลากรในองค์กร”

In House Training

อบรมทั้งแบบ offline และ online โดยทีมวิทยากร ที่มีประสบการณ์จริงในสายงาน พร้อมร่วมปรับหลักสูตรเพื่อการนำไปใช้แก้ไขปัญหาเฉพาะองค์กรนั้น ได้อย่างแท้จริง

Consulting Service

บริการให้คำปรึกษาเบื้องต้น ฟรี!! โดยทีมอาจารย์มืออาชีพ ในแต่ละสายงาน ลดการแก้ปัญหาไม่ตรงจุด พร้อมเดินเคียงข้างเพื่อพัฒนาสู่องค์กรในฝันอย่างแท้จริง

Team Building

เพราะปัญหาเรื่องคน แก้ยากกว่าเรื่องงาน Key Teambuilding online จะช่วยละลายพฤติกรรม ลดความขัดแย้ง สร้างความเชื่อใจ เพิ่มความสามัคคี และสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

KEY SOLUTIONS TRAINING

เราเชื่อว่า เราสามารถช่วยแก้ไขปัญหาพร้อมพัฒนาร่วมกับองค์กร ผ่านทางการอบรม โดยทางบริษัท Key Solutions Training เน้นผลลัพธ์ที่บุคคลากรสามารถนำไปใช้จริงหลังการอบรม โดยเน้นฝึกปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรม (activity based) บทบาทสมมติ (role play) พร้อม case study ที่ทันสมัย เพื่อให้ผู้เรียนเห็นภาพอย่างชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติจริงได้

เพราะเราเชื่อว่า “ทุกคนสามารถพัฒนาได้”

 

ผู้ที่เคยเข้าร่วมอบรมกับเรา

“Feeling รู้สึกสนุก Finding กล้าพูด กล้าแสดงออกมากขึ้น Future นำทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในเวลาทำงานร่วมกับผู้อื่น”

บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หลักสูตร Good to Great Team

“รู้สึกขอบคุณที่ ฝทบ. จัดฝึกอบรมนี้ ได้รู้ว่าจะพูดคุยกับน้องๆ อย่างไรบ้าง อนาคตจะพยายามทำตัวให้เป็นผู้นำที่ดีขึ้น”

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หลักสูตร ผู้นำต้นแบบวัฒนธรรมองค์กร MRTA

“ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ ทำให้รู้ว่า เรามีจุดแข็ง จุดอ่อนยังไง และจุดที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้นตรงไหน จะนำทุกเทคนิคไปปรับปรุงและพัฒนาตัวเองค่ะ”

Blue Star X, Allianz Ayudhya หลักสูตร Magnetic Presentations

หลักสูตรที่น่าสนใจ

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในยุค DISRUPTION

ยุค Digital Disruption มาถึงอย่างรวดเร็ว นี่คือการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 โลกหมุนเร็วขึ้น อนาคตไม่แน่นอน ทุกองค์กรในปัจจุบันต้องปรับตัวอย่างถูกต้องรวดเร็ว กล้าเปลี่ยนแปลง ไม่ยึดติดกับผลสำเร็จในอดีต

Leader as a Facilitator

โลกธุรกิจในยุคปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีระบบการทำงานและพฤติกรรมของผู้บริโภค

Personal Branding Charisma on Social Media

ปัจจุบันองค์กรส่วนใหญ่ต่างประสบกับปัญหาการก้าวกระโดดของนวัตกรรมดิจิทัลเนื่องจากนวัตกรรมดิจิทัลแทรกซึมอยู่

หลักสูตรของเรา

ทักษะการจัดการ

ทางเราเชื่อว่าแต่ละคนมีพฤติกรรม
ที่แตกต่างกันโดยพฤติกรรมสามารถพัฒนาได้ผ่านกระบวนการพัฒนาทักษะต่างๆ เพื่อนำมาปรับใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ทักษะการขายและการบริการ

ความสำเร็จที่สูงสุดของนักการตลาด
และนักขาย คือการสร้างยอดขายให้องค์กร ตามที่เป้าหมายกำหนดร่วมเรียนรู้จุดแข็ง – จุดอ่อนของตัวเองร่วมกันสร้างแนวคิดใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

ทักษะด้านเทคโนโลยี

ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องใน
ชีวิตเราจำนวนมาก เราจึงจำเป็นต้องพัฒนา ทักษะต่างๆ ด้านคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างความโดดเด่น และนำมาปรับใช้ในการทำงานให้ทันสมัยยิ่งขึ้น

ทักษะการดูแลสุขภาพ

หลายๆ ท่าน อาจจะทำงานติดต่อกันเป็นปีโดยไม่ได้พัก ส่งผลให้สุขภาพเสื่อมก่อนวัยอันควร บางคนทำงานหนักจนพักผ่อนไม่เพียงพอ หลักสูตรนี้เน้นการดูแลร่างกายจิตใจให้แข็งแรง รวมไปถึงการนั่ง การยืน การยืดกล้ามเนื้ออย่างถูกวิธี

ทักษะภาษาอังกฤษ

ภาษาสากลที่ใช้กันทั่วโลกคือ ภาษาอังกฤษ จะเห็นได้ว่าภาษาอังกฤษเริ่มเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการทำงาน ดังนั้นเราควรจะเริ่มจากวิธีการใช้ภาษาอังกฤษ, การเขียนและการพูดอย่างถูกวิธี

ทักษะอื่นๆ

หลักสูตรนี้ได้รวบรวมระบบและเทคนิคต่างๆ ที่ร่วมกันออกแบบเพื่อมาพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

Team Building Online

Team building ที่ดีคือ การละลายพฤติกรรมไม่ใช่แค่การเต้นแต่เป็นการหลอมละลายพฤติกรรม ทำให้ทุกคนในองค์กร มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน สามารถทำงานแก้ไขปัญหาตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายองค์กรร่วมกันเหมาะกับใคร ?

โดยกิจกรรม Team building นั้น เหมาะสำหรับพนักงานระดับทั่วไปจนถึงระดับบริหาร เพื่อสร้างความเข้าใจเป้าหมายและความเป็นหนึ่งเดียวกัน

 

 

Key solutions Training

 

เพราะเราคือส่วนหนึ่งขององค์กรคุณ

1 - รับฟังปัญหา

เริ่มจากการเป็นที่ปรึกษา เสมือนเป็นส่วนหนึ่งกับองค์กรของคุณเพื่อหาปัญหาที่แท้จริงขององค์กร

2 - ออกแบบหลักสูตรโดยเฉพาะ

เราใส่ใจทุกรายละเอียด เราจึงออกแบบหลักสูตรโดยเฉพาะสำหรับแต่ละองค์กร เพื่อพัฒนาบุคลากรให้ทำงานได้เต็มศักยภาพ

3 - รูปแบบการอบรมที่หลากหลาย

เรามีวิธีการอบรมที่หลากหลาย เพราะเชื่อว่า การนั่งฟังบรรยายอย่างเดียวไม่เพียงพอ จึงมีวิธีการใช้การอบรมที่หลากหลาย เพื่อให้บุคลากรสามารถเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและนำมาปรับใช้ในการทำงาน

4 - แบบประเมินและติดตามผล

เรามีการทำแบบทดสอบก่อน และหลังการเข้าอบรม พร้อมติดตามผล เพื่อติดตามการพัฒนาของบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

ของบริษัท Key Solutions Training

 

เราดูแลและใส่ใจผู้เข้าอบรมทุกคน

การบรรยาย
ร่วมฟังบรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้าน

เรียนรู้ทฤษฏีต่างๆ
สอดแทรกทฤษฎีต่างๆ เพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

ยกตัวอย่างสถานการณ์จริง (Case Study)
ร่วมเรียนรู้ไปกับการยกตัวอย่างสถานการณ์จริง (Case Study)

กระบวนการโค้ช (Coaching)
เทคนิคกระบวนการโค้ชแบบกลุ่มโดยเฉพาะ


กระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
แบ่งกลุ่มเพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

คลิปวีดิโอประกอบการฝึกอบรมสั้นๆ
สอดแทรกคลิปเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และเกิดความพยายามฝึกฝนจนสำเร็จ

การแสดงโดยการกำหนดบทบาทสมมติจำลองสถานการณ์เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้น

กิจกรรม Workshop
ปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนาวิธีคิด และกระบวนการทำงานของบุคลากรสู่เป้าหมายองค์กร


คลังความรู้ออนไลน์

ติดต่อเรา

เวลาทำการ

วันจันทร์ – วันศุกร์
9:00 – 17:00 น.

ติดต่อด้าน In-House Training 098-989-8997, 086-546-9916
ติดต่อด้าน Team Building 094-669-5353, 081-008-4917

026138312

@keysolutions

keysolutionstraining.com