About Our

Company

เพราะการเรียนรู้ไม่มีสิ้นสุด และทุกปัญหามีทางออก
เรา “ KEY SOLUTIONS TRAINING ”
จึงมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะร่วมเป็นหนึ่งในทีมงาน
เพืิ่อแก้ไขปัญหา

What We Do

In-House Training

บริการที่ปรึกษาของ Key Solutions

Team Building


เกี่ยวกับเรา

เอกลักษณ์ความเป็นเรา

เพราะการเรียนรู้ไม่มีสิ้นสุด และทุกปัญหามีทางออกเรา “ KEY SOLUTIONS TRAINING ” จึงมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะร่วมเป็นหนึ่งในทีมงานเพืิ่อแก้ไขปัญหาเสริมทักษะ สร้างทัศนคติที่ดี และพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กรอย่างแท้จริง

VISION
เราเชื่อว่าบุคลากรคือ “ KEY OF SUCCESS ” ของทุกองค์กร
เราจะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ไปได้ไกลถึงขีดสุด

MISSION

  • เรามุ่งเน้นที่จะนำเสนอศาสตร์แห่งความสำเร็จในทุกมิติ
  • เราพัฒนานวัตกรรมและรูปแบบการเรียนรู้ให้เหมาะกับบุคลากร และองค์กร
  • เรามุ่งมั่นที่จะเป็น “ กุญแจ ” ในการแก้ไขปัญหาขององค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน

ผู้เข้าอบรม

หลักสูตรการอบรม

ชั่วโมงการอบรม

คนในทีม

รูปแบบการอบรม

สาขา

การอบรมที่ไม่เหมือนใคร

เหตุผลที่ควรเลือกอบรมที่คีย์โซลูชั่น

     องค์กรของเรามีประสบการณ์ในการจัดอบรมร่วมกับองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐ วิสาหกิจ และเอกชน โดยทางองค์กรของเราใส่ใจทุกรายละเอียด โดยเริ่มตั้งแต่่รับฟังปัญาจากลูกค้า วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมหาแนวทางการแก้ไข ตลอดจนออกแบบผลการประเมินการอบรม

     Key Solutions Training ก่อตั้งขึ้น เนื่องจากว่าโลกได้มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเพื่อเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มตัว องค์กรใหม่ๆ เกิดขึ้นจำนวนมาก ทำให้องค์กรต่างๆ ต่างประสบกับปัญหาการแข่งขันอย่างมากในธุรกิจประเภทเดียวกัน จึงต้องให้ความสำคัญในการพัฒนา “บุคลากร” เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน และต้องการให้บุคลากรพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กร

“ เพราะคนคือทรัพยากรที่สำคัญที่สุดขององค์กร ”

เรามุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากร พร้อมสอดแทรกแนวคิด เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และนำมาปรับใช้การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

“ร่วมออกแบบพัฒนาหลักสูตรโดยเน้นการบรรยาย 60% และและฝึกปฏิบัติจริงผ่าน Workshop 40% เพื่อให้ผู้เรียนเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น”