หลักสูตร Personal Branding
Charisma on Social Media

ในยุคที่การพบปะพูดคุยกันผ่านสื่อ Social Media มากกว่า
การได้พบหน้ากันโดยตรง การเลือกใช้และสื่อสารผ่านสื่อ Social Media

Personal Branding
Charisma on Social Media

ในยุคที่การพบปะพูดคุยกันผ่านสื่อ Social Media มากกว่าการได้พบหน้ากันโดยตรง การเลือกใช้และสื่อสารผ่านสื่อ Social Media ให้เป็นจึงสำคัญมากต่อการสร้างความประทับใจ การทำความรู้จัก และสร้างสายสัมพันธ์ทางธุรกิจ ซึ่งจุดที่จะสร้างความโดดเด่นแตกต่าง ก็คือความสามารถในการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รับรู้และจดจำของกลุ่มเป้าหมาย

 

ดังนั้น การสร้าง Personal Branding จึงเป็นอีกหนึ่ง Touchpoint หลัก เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และจุดแข็งของแบรนด์ ที่สามารถเข้าถึงลูกค้าได้โดยตรง และทำให้เกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจได้ในระยะยาว

ประโยชน์ที่ผู้รับการฝึกอบรมจะได้

9

ผู้เข้าอบรมได้รับทราบถึงประสิทธิภาพของ Social media แต่ละ Platform

9

ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ เพื่อหาจุดแข็งของตนเอง ในการทำ personal branding ได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย

9

เพิ่มทักษะในการสื่อสารของผู้เข้าอบรม ให้สามารถเข้าไปในอยู่ในใจลูกค้าได้

9

สามารถนำไปต่อยอด เพื่อสร้างความแตกต่าง ที่ลงตัวสำหรับทีมงานและองค์กรได้

หัวข้ออบรม

9

การใช้งาน Social Media เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการขาย
” จุดแข็ง และข้อดีของการสื่อสารผ่าน Social Media
” ธรรมชาติของ Social Media Platform ต่างๆ (Facebook/ Line/ Instagram)

9

รียนรู้จิตวิทยาการขายระดับโลก (World Class Psychology)
” เข้าใจ “สมอง” กับ การตัดสินใจของเรา
” ทำความเข้าใจความต้องการของอีกฝ่าย และหาจุดร่วมเพื่อสร้างความประทับใจ (Rapport Effect)
” สิ่งที่นักขายมักทำพลาดเมื่อ เริ่มทำการขายผ่าน Social Media

9

ทำไมยุคนี้ถึงเป็นยุคของการสร้าง Personal Branding
” การสร้างความแตกต่างด้วยการมี Branding ที่ชัดเจน
” เป้าหมายของการสร้าง Personal Branding

9

องค์ประกอบการสื่อสาร และการประยุคใช้ในสื่อ Social Media
” หลักการ 7C ในการสร้าง Personal Branding
” การสร้าง Context ที่สำคัญไม่แพ้ Content
” การเลือกใช้คำและเรื่องราวที่เหมาะสม ตรงกับ Position ของ Product และ Service
” กลยุทธ์การสร้างอารมณ์ร่วมในการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ
” เทคนิคสื่อสาร ภาษากาย (Body Language) ผ่านตัวอักษรและการใช้สัญลักษณ

รูปแบบการอบรม

9

การบรรยาย 40% และการฝึกภาคปฏิบัติ 60%

9

ประเมินผลการทำ Workshop ให้ความรู้และข้อแนะนำเพิ่มเติม

9

รูปแบบการนำเสนอ workshop
ที่เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนด้วยกันกับวิทยากร

รูปแบบการอบรม

9

1 วัน

เหมาะกับใคร ?

การจัดฝึกอบรมนั้น องค์กรเราออกแบบพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ ขึ้นเสมอ
เพื่อให้ตรงกับผู้เข้าอบรมมากที่สุด

ระดับผู้บริหาร

ผู้ที่เป็นหัวหน้า หรือ ผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจ ซึ่งมีบทบาทอย่างมากในการที่จะส่งผลให้องค์กรประสบความสำเร็จ

ระดับผู้จัดการระดับสูง

ผู้ที่คอยดูองค์กรภาพรวมทั้งหมด เป็นผู้วางแผนเป้าหมายกลยุทธ์ ตลอดจนนโยบายขององค์กรมีความสำคัญในการกำหนดทิศทางขององค์กร

ระดับผู้จัดการระดับกลาง

ผู้ที่คอยทำหน้าที่ประสานงานระหว่างผู้จัดการระดับสูงและผู้จัดการระดับต้น คอยสื่อสารกลยุทธ์ต่างๆและคอยแบ่งงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร

ระดับผู้จัดการระดับต้น

ผู้ที่คอยแบ่งงานให้บุคลากรในทีม พร้อมสื่อสารเป้าหมายของทีม เพื่อให้เป้าหมายของทีมสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร

ระดับปฏิบัติการ

บุคลากรผู้ที่พร้อมเรียนรู้ และพัฒนาทักษะต่างๆ เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพของตนเอง โดยการพัฒนานั้นต้องสอดคล้องต่อเป้าหมายองค์กร

วิทยากรที่เชี่ยวชาญ

อาจารย์ทรงศักดิ์ พุ่มสวัสดิ์ (อ.ป๊อป)

หนึ่งในการสร้างความสัมพันธ์เพื่อเป็นหนึ่งเดียวกับองค์กรคือ การสร้างทีม (Team Building)

อาจารย์หทัยรัตน์ ศรีนาราง (อ.น้ำ)

หนึ่งในการสร้างความสัมพันธ์เพื่อเป็นหนึ่งเดียวกับองค์กรคือ การสร้างทีม (Team Building)

อาจารย์วิภาวดี เผ่าภคะ (อ.ปุ๊)

หนึ่งในการสร้างความสัมพันธ์เพื่อเป็นหนึ่งเดียวกับองค์กรคือ การสร้างทีม (Team Building)

อาจารย์จักรพันธ์ เธียราวัฒน์ (อ.จักร)

หนึ่งในการสร้างความสัมพันธ์เพื่อเป็นหนึ่งเดียวกับองค์กรคือ การสร้างทีม (Team Building)

อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล (อ.เปี๊ยก)

หนึ่งในการสร้างความสัมพันธ์เพื่อเป็นหนึ่งเดียวกับองค์กรคือ การสร้างทีม (Team Building)

ติดต่อเรา

เวลาทำการ

วันจันทร์ – วันศุกร์
9:00 – 17:00 น.

นอกเวลางานกรุณาติดต่อมือถือ

ติดต่อด้าน In-House Training 081-923-9253, 063-264-5651
ติดต่อด้าน Team Building 081-087-8703

022157995

026138312

@keysolutions

keysolutionstraining.com