หลักสูตร

Leader as a Facilitator

ทรัพยากรมุษย์เป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดขององค์กร
ที่จะสร้างความเจริญและมีความยั่งยืนให้กับองค์กร

Leader as a Facilitator

ทรัพยากรมุษย์เป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดขององค์กร ที่จะสร้างความเจริญและมีความยั่งยืนให้กับองค์กร อาจกล่าวได้ว่า ตัวช้ีวัดความสำเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กรนั้นอยู่ที่ “คุณภาพของคน” ในองค์กรนั้นๆ ดังนั้นการพัฒนาบุคลากร ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างการเติบโตขององค์กร

 

หนักสูตรนี้ Key Solutionstraining ได้ออกแบบการอบรมแบบผสมผสาน เน้นพัฒนาบุคลากรให้เป็น Facilitator สามารถนำทักษะเหล่านี้ไปใช้ในกระบวนการทำงานพัฒนาทีม โดยเปลี่ยนจากรูปแบบงาน “การสั่งงาน” มาเป็น COACH + FA ซึ่งทรงประสิทธิภาพมากกว่า สามารถนำไปประยุกต์กระบวนการทำงานที่ทรงประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ดาวน์โหลดเนื้อหาที่นี่

ประโยชน์ที่ผู้รับการฝึกอบรมจะได้

9

ผู้เข้าอบรมเรียนรู้การเป็นผู้นำยุคใหม่ ในรูปแบบของ facilitator

9

ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ เทคนิคและแนวทาง ในแต่ละชนิดของ facilitator

9

ช่วยให้ผู้เข้าอบรม เรียนรู้จุดแข็ง และจุดอ่อนในการเป็น leader ของทีมงานและองค์กร

9

ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง ผ่าน role play & activity

9

สามารถนำความรู้นี้ไปพัฒนาทีมงานให้เป็น leader as facilitaor ขั้นต้นได้

หัวข้ออบรม

9

Fixed Mindset & Growth Mindset เรียนรู้วิธีคิด การพัฒนาตนเอง ทีมและองค์กร
Workshop : Growth Mindset

9

แนวคิดด้านการทำงานแบบมืออาชีพ (Professional Concept) การพัฒนาตนเองสู่การเป็นหัวหน้างานที่ดี Good to Great Leader

9

Coach, Teacher, Mentor, Consult และ Facilitator เรียนรู้ จุดเด่น และความแตกต่างเพื่อการนำไปประยุกต์ใช้

9

เก่งงาน + เก่งคน ทักษะที่สำคัญต่อการทำงานในยุคนี้ เรียนรู้และเข้าใจพฤติกรรมของคนแต่ละประเภท
Workshop : คนเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกัน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9

The 9 Facilitator เรียนรู้คุณลักษณะเด่นของ Facilitator แต่ละประเภท คุณสมบัติของ FA ที่ดี

9

แนวทางในการนำ FA ไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ เรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาองค์กรต่าง ๆ

9

TAPs Model ความสำคัญของ TAPs ในกระบวนการ FA
Workshop : TAPs Model

9

Farmer FA
Actor FA
เทคนิคแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน
Role Play : เรียนรู้ผ่านการจำลองสถานการณ์

9

Dialogue FA
Hunter FA
เทคนิคแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน
Role Play : เรียนรู้ผ่านการจำลองสถานการณ์

9

Opportunist FA
Promoter FA
เทคนิคแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน
Role Play : เรียนรู้ผ่านการจำลองสถานการณ์

9

Spiritual FA
Visual FA
Connector FA
เทคนิคแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน
Role Play : เรียนรู้ผ่านการจำลองสถานการณ์

9

จิตวิทยาสำหรับ FA
เทคนิคการนำตนเอง (Leading Self)
เป็นแบบอย่างของความรับผิดชอบต่อองค์กร
เทคนิคการนำทีม (Leading Team)
เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา

9

The Success Principles เพาะบ่ม DNA สู่ความสำเร็จ เพื่อพิชิตเป้าหมายขององค์กรร่วมกัน

รูปแบบการอบรม

9

การบรรยาย 40% และการฝึกภาคปฏิบัติ 60%

9

ประเมินผลการทำ Workshop ให้ความรู้และข้อแนะนำเพิ่มเติม

9

รูปแบบการนำเสนอ workshop ที่เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนด้วยกันกับวิทยากร

รูปแบบการอบรม

9

2 วัน

เหมาะกับใคร ?

การจัดฝึกอบรมนั้น องค์กรเราออกแบบพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ ขึ้นเสมอ
เพื่อให้ตรงกับผู้เข้าอบรมมากที่สุด

ระดับผู้บริหาร

ผู้ที่เป็นหัวหน้า หรือ ผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจ ซึ่งมีบทบาทอย่างมากในการที่จะส่งผลให้องค์กรประสบความสำเร็จ

ระดับผู้จัดการระดับสูง

ผู้ที่คอยดูองค์กรภาพรวมทั้งหมด เป็นผู้วางแผนเป้าหมายกลยุทธ์ ตลอดจนนโยบายขององค์กรมีความสำคัญในการกำหนดทิศทางขององค์กร

ระดับผู้จัดการระดับกลาง

ผู้ที่คอยทำหน้าที่ประสานงานระหว่างผู้จัดการระดับสูงและผู้จัดการระดับต้น คอยสื่อสารกลยุทธ์ต่างๆและคอยแบ่งงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร

ระดับผู้จัดการระดับต้น

ผู้ที่คอยแบ่งงานให้บุคลากรในทีม พร้อมสื่อสารเป้าหมายของทีม เพื่อให้เป้าหมายของทีมสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร

ระดับปฏิบัติการอาวุโส

บุคลากรผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านโดยเฉพาะ พร้อมทำงานเพื่อให้องค์กรสามารถพัฒนาได้อย่างเต็มที่

วิทยากรที่เชี่ยวชาญ

อาจารย์ทรงศักดิ์ พุ่มสวัสดิ์ (อ.ป๊อป)

หนึ่งในการสร้างความสัมพันธ์เพื่อเป็นหนึ่งเดียวกับองค์กรคือ การสร้างทีม (Team Building)

อาจารย์หทัยรัตน์ ศรีนาราง (อ.น้ำ)

หนึ่งในการสร้างความสัมพันธ์เพื่อเป็นหนึ่งเดียวกับองค์กรคือ การสร้างทีม (Team Building)

อาจารย์วิภาวดี เผ่าภคะ (อ.ปุ๊)

หนึ่งในการสร้างความสัมพันธ์เพื่อเป็นหนึ่งเดียวกับองค์กรคือ การสร้างทีม (Team Building)

อาจารย์จักรพันธ์ เธียราวัฒน์ (อ.จักร)

หนึ่งในการสร้างความสัมพันธ์เพื่อเป็นหนึ่งเดียวกับองค์กรคือ การสร้างทีม (Team Building)

อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล (อ.เปี๊ยก)

หนึ่งในการสร้างความสัมพันธ์เพื่อเป็นหนึ่งเดียวกับองค์กรคือ การสร้างทีม (Team Building)

ติดต่อเรา

เวลาทำการ

วันจันทร์ – วันศุกร์
9:00 – 17:00 น.

นอกเวลางานกรุณาติดต่อมือถือ

ติดต่อด้าน In-House Training 081-923-9253, 063-264-5651
ติดต่อด้าน Team Building 081-087-8703

022157995

026138312

@keysolutions

keysolutionstraining.com