Get a For Your Project

Key For Team Building

     หนึ่งในการสร้างความสัมพันธ์เพื่อเป็นหนึ่งเดียวกับองค์กรคือ การสร้างทีม (Team Building) โดยองค์กรทุกองค์กรใช้คนสำหรับขับเคลื่อนองค์กร ขึ้นเป็นธุรกิจชั้นนำเมื่อองค์กรยิ่งมีขนาดใหญ่คนยิ่งเยอะ ปัญหาเรื่องคนจึงเป็นสิ่งสำคัญ

     โดยทาง Key Solutions Training เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดการบริหารคนผ่านกระบวนการการเรียนรู้ทางความคิด และกิจกรรมเพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกันในหลายๆ ด้าน เช่น พัฒนาด้านความสัมพันธ์, ความสามัคคี, การทำงานเป็นทีม, การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า,การเป็นผู้นำ, การยอมรับ, การสื่อสาร ตลอดจนการคิดวิเคราะห์ โดยอาศัยหลักการใช้เหตุผลประกอบกับการใช้สถานการณ์ต่างๆ ในการพัฒนาบุคลากร 

     การจัด Team building ที่ดีคือ การละลายพฤติกรรมไม่ใช่แค่การเต้น แต่เป็นการหลอมละลายพฤติกรรม ทำให้ทุกคนในองค์กรมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน สามารถทำงานแก้ไขปัญหา ตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายองค์กรร่วมกัน

เหมาะกับใคร ?

     โดยกิจกรรม Team building นั้น เหมาะสำหรับพนักงานระดับทั่วไปจนถึงระดับบริหาร เพื่อสร้างความเข้าใจเป้าหมาย และความเป็นหนึ่งเดียวกัน

YEARS ESTABLISHED

OUR COMPANY


กิจกรรม

แบ่งออกเป็น 6 กิจกรรม ซึ่งได้แก่

Amazing race

สร้างความสนุกสนาน แบ่งปันประสบการณ์ ทำความรู้จักกันให้มากยิ่งขึ้น ตลอดจนระดมความคิดร่วมกันผ่านกิจกรรมโดยใช้ Application

Treasure Hunter

ระดมความคิด สื่อสารร่วมกัน และช่วยกันออกความคิดเห็นในการค้นหาสมบัติพร้อมวิเคราะห์ลายแทงสมบัติ ร่วมกันถอดรหัส ช่วยกันทำงานเป็นทีมเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย

Walk Rally

เรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมการเดินฐานร่วมกันระดมความคิด ทดลองและลงมือปฏิบัติจริง เพื่อเกิดความสนุกสนานและความสามัคคีในการทำงาน

CSR

ร่วมกันทำกิจกรรมรักสิ่งแวดล้อม ทำความดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

Outing Trip

หลังจากทำงานเหน็ดเหนื่อยมาทั้งปี เราสามารถออกแบบกิจกรรมการพักผ่อนของบุคลากร เพื่อให้พนักงานเกิดความผ่อนคลาย และผูกพันต่อองค์กรมากยิ่งขึ้น

Night Party

รับจัดออกแบบงานเลี้ยงพร้อมเครื่องเล่น วงดนตรี เพื่อเพิ่มสีสัน ความสนุกสนาน พร้อมช่วยคิดกิมมิคให้งานเลี้ยงขององค์กรคุณแตกต่างจากที่อื่น

Client Testimonials

โดยการฝึกอบรมภายในนั้น เหมาะสำหรับ
บุคคลทั่วไปตลอดจนระดับผู้บริหาร เพื่อให้บุคลากรได้มีการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอและสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้มาปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

Key solutions

โดยการฝึกอบรมภายในนั้น เหมาะสำหรับ
บุคคลทั่วไปตลอดจนระดับผู้บริหาร เพื่อให้บุคลากรได้มีการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอและสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้มาปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

Key solutions

โดยการฝึกอบรมภายในนั้น เหมาะสำหรับ
บุคคลทั่วไปตลอดจนระดับผู้บริหาร เพื่อให้บุคลากรได้มีการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอและสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้มาปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

Key solutions