Management Consultant

Working with professional consultant team
People who “Deeply and truly know the solutions”
Ready to beside you develop into your
dream organization

Corporate Training

We believe that “Everyone can develop”
Offline and online training by training team
who have experience ready to adjust the
suitagle
course used to solve specific
organizational problems

Team Synergy

Increase team bonding and unity
for working to the same goal
Multiply the potential of everyone in your team
with Team Synergy activities

Unlock your potential by Key Solutions Training

เมื่อโลกใบเดิมไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป COVID-19เป็นตัวเร่งกระบวนการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหัน และเกิด New Normal ในเรื่องต่าง ๆ ขึ้นมากมายการที่ต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตอย่างกะทันหัน คนส่วนใหญ่ต้องเก็บตัวอยู่ในบ้าน และ Work From Home รวมถึงองค์กรต่าง ๆ ได้ปรับรูปแบบนโยบายการทำงานในรูปแบบใหม่ เพื่อให้ดำเนินงานต่อไปได้ ทรัพยากรด่านแรกที่ต้องเปลี่ยนแปลง คือ “บุคลากรในองค์กร”

In House Training

อบรมทั้งแบบ offline และ online โดยทีมวิทยากร ที่มีประสบการณ์จริงในสายงาน พร้อมร่วมปรับหลักสูตรเพื่อการนำไปใช้แก้ไขปัญหาเฉพาะองค์กรนั้น ได้อย่างแท้จริง

Consulting Service

บริการให้คำปรึกษาเบื้องต้น ฟรี!! โดยทีมอาจารย์มืออาชีพ ในแต่ละสายงาน ลดการแก้ปัญหาไม่ตรงจุด พร้อมเดินเคียงข้างเพื่อพัฒนาสู่องค์กรในฝันอย่างแท้จริง

Team Building

เพราะปัญหาเรื่องคน แก้ยากกว่าเรื่องงาน Key Teambuilding online จะช่วยละลายพฤติกรรม ลดความขัดแย้ง สร้างความเชื่อใจ เพิ่มความสามัคคี และสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

KEY SOLUTIONS TRAINING

เราเชื่อว่า เราสามารถช่วยแก้ไขปัญหาพร้อมพัฒนาร่วมกับองค์กร ผ่านทางการอบรม โดยทางบริษัท Key Solutions Training เน้นผลลัพธ์ที่บุคคลากรสามารถนำไปใช้จริงหลังการอบรม โดยเน้นฝึกปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรม (activity based) บทบาทสมมติ (role play) พร้อม case study ที่ทันสมัย เพื่อให้ผู้เรียนเห็นภาพอย่างชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติจริงได้

เพราะเราเชื่อว่า “ทุกคนสามารถพัฒนาได้”

 

ผู้ที่เคยเข้าร่วมอบรมกับเรา

“Feeling รู้สึกสนุก Finding กล้าพูด กล้าแสดงออกมากขึ้น Future นำทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในเวลาทำงานร่วมกับผู้อื่น”

บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หลักสูตร Good to Great Team

“รู้สึกขอบคุณที่ ฝทบ. จัดฝึกอบรมนี้ ได้รู้ว่าจะพูดคุยกับน้องๆ อย่างไรบ้าง อนาคตจะพยายามทำตัวให้เป็นผู้นำที่ดีขึ้น”

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หลักสูตร ผู้นำต้นแบบวัฒนธรรมองค์กร MRTA

“ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ ทำให้รู้ว่า เรามีจุดแข็ง จุดอ่อนยังไง และจุดที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้นตรงไหน จะนำทุกเทคนิคไปปรับปรุงและพัฒนาตัวเองค่ะ”

Blue Star X, Allianz Ayudhya หลักสูตร Magnetic Presentations

หลักสูตรที่น่าสนใจ

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในยุค DISRUPTION

ยุค Digital Disruption มาถึงอย่างรวดเร็ว นี่คือการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 โลกหมุนเร็วขึ้น อนาคตไม่แน่นอน ทุกองค์กรในปัจจุบันต้องปรับตัวอย่างถูกต้องรวดเร็ว กล้าเปลี่ยนแปลง ไม่ยึดติดกับผลสำเร็จในอดีต

Leader as a Facilitator

โลกธุรกิจในยุคปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีระบบการทำงานและพฤติกรรมของผู้บริโภค

Personal Branding Charisma on Social Media

ปัจจุบันองค์กรส่วนใหญ่ต่างประสบกับปัญหาการก้าวกระโดดของนวัตกรรมดิจิทัลเนื่องจากนวัตกรรมดิจิทัลแทรกซึมอยู่

Our Specialized Training Courses

Management Skills

With each individual comes a different set of skills & behavioural qualities. Together, let’s shape & polish all the key traits required in the development of your company’s culture – greatly enhancing your effectiveness & efficiency.

Sales, Marketing & Customer Service

Sales are the ultimate benchmark of any retail company. After identifying your strengths – and weaknesses – one or more of our expert trainers will furnish you with the know-how, such as developing key creativity techniques including how to better reach your target audience, leading to sustained customer satisfaction, and increased sales, as well as piquing new customer interest.

Skills for the Future

Information technology is an integral component of corporate life in today’s world, and companies are becoming increasingly dependant on a tech-savvy workforce.

Our expert I.T. trainers will deliver the tools & know-how for you to run with the times – and stand out from the rest.

Health & Well-being

Have you worked for years without enough rest?

Do you spend too much time sitting at your desk?

Is your quality of life being affected?

This course is designed to keep your body and mind in tip top condition. It covers everything from nutritional advice to meditation, yoga, and more…

ESL Development

We live in a globalized world, and the demand for English language – spoken & written – is becoming ever more apparent.

Our in-house trainer will conduct a needs analysis, and endeavor to design a perfectly tailored course with all the necessary tools. He will also deliver it in a fun & relaxed manner – that will not only enhance your skills – and in turn – your company’s competitiveness – but also make it a thoroughly enjoyable experience!

Other Developmental Skills

This course offers a multitude of training options in any combination you so desire. A whole host of techniques & tips to further enhance your company’s development and all-round prospects.

Team Building

Reflective team building activities are brilliant for breaking down barriers – perceived or real – as well as greatly enhancing camaraderie amongst your team. All evidence suggests that a happy, and cohesive personnel is far more likely to realize its potential – and achieve, or even exceed  its organizations’ goals.

Our vast array of team building activities are suitable for employees at entry level all the way  up to management level.

 

 

Key solutions Training

 

Because we are key to the growth of your organization.

1 - Active Listening

Our congenial consultants’ task is to diligently interpret the actual problems within your organization.

2 - Course Design

We will formulate a course outline and select a trainer or trainers befitting your needs, who’ll happily furnish you with the required tools and know-how enabling your personnel to realise, even exceed its full potential.

3 - Which training style? Perhaps a combination of training styles?

We believe that learning solely in the classroom simply won’t cut it, and the need for exposure to real-life vocational situations is invaluable in providing you with the experience & skills with which you can implement daily throughout your career.

4 - Evaluation and Follow up

Each individual will be evaluated before, and after the course in order to gauge the effectiveness of the training, as well as tailor the additional support going forward.

 

 

ของบริษัท Key Solutions Training

 

Custom Training Solutions

Lectures

Lectures presented by our specialists in each field.

Theories

Theories to employ in daily life.

 Case Study

Learn about case studies and real-life situations.

Coaching Process

Specialized group coaching.

Learning exchange process

Exchange information and ideas.

Video clips 

Video clips to reinforce the learning process.

Role Play

Role playing to develop problem-solving techniques.

Workshop

Workshops in which to implement new ideas & hone your skills.

ONLINE CONTENT

Contact Us

Office Hours

Monday – Friday

09.30 – 17.30 Hrs

 In-House Training +66(0)98-989-8997, +66(0)6-546-9916
 Team Building +66(0)94-669-5353, +66(0)81-008-4917

@keysolutions

keysolutionstraining.com