Professional In-House

       การพัฒนาบุคลากรถือเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งขององค์กร เนื่องจากโลกมีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วตามเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ๆ ซึ่งบริษัท Key Solution Training ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร โดยการอบรมถือเป็นหนึ่งการเรียนรู้ทีสำคัญในการพัฒนาบุคลากร

     การจัดฝึกอบรมภายใน (In-House Training) เป็นหนึ่งในขั้นตอนสำคัญสำหรับการพัฒนา ซึ่งจะต้องคัดสรรวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละเรื่องเพื่อบรรยายและมีการฝึกปฏิบัติจริง เพื่อให้นำมาใช้ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

        เป็นหนึ่งในขั้นตอนสำคัญสำหรับการพัฒนา ซึ่งทางเราได้คัดสรรคทีมวิทยากร ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านโดยเฉพาะ เพื่อตรงจุดประสงค์ในการพัฒนา แก้ไขปัญหาขององค์กรท่านมากที่สุด เพราะเราเชื่อว่า การพัฒนาองค์กรในแต่ละองค์กรนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย  โดยการฝึกอบรมภายในของเรานั้น สามารถออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสำหรับบุคลากรทุกระดับในองค์กรท่าน

 

เนื้อหา

 

ทุกๆ การเรียนรู้ คือการพัฒนา

เนื้อหา

เราขอเป็นส่วนหนึ่งกับองค์กรของคุณเพื่อร่วมพัฒนา ระดมความคิด

3 รูปแบบ

บริษัทของเราร่วมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ In-house Training, Team Building และ Consulting

19 วิทยากร

มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มากด้วยความสามารถ และมีประการณ์โดยตรง เพื่อพร้อมพัฒนาบุคลากรอย่างเต็มที่

100%

การอบรมนั้นทางเรามีทั้งบรรยาย Workshop Case Study  ตลอดจนกิจกรรมเกมส์ต่างๆเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ เข้าใจ และสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้ 100 %

อบรมอย่างเชี่ยวชาญ

เนื้อหาหลักสูตร

เราพร้อมออกแบบเพื่อปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้เข้ากับองค์กรของคุณ

ระบบประเมินผลการอบรม

มีการทดสอบบุคลากร เพื่อวัดผลพร้อมรายงานผลการประเมิน
เพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มความสามารถ

ใบรับรองหลักสูตร

หลังจากจบการอบรม ผู้เข้าร่วมจะได้ใบประกาศหลักสูตร
เพื่อแสดงความยินดี และแสดงถึงความสำเร็จของหลักสูตร

 

การฝึกอบรมที่เชี่ยวชาญของเรา


แบ่งออกเป็น 5 หลักสูตร ซึ่งได้แก่

ทักษะการจัดการ

ทางเราเชื่อว่าแต่ละคนมีพฤติกรรม
ที่แตกต่างกันโดยพฤติกรรมสามารถพัฒนาได้ผ่านกระบวนการพัฒนาทักษะต่างๆ เพื่อนำมาปรับใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ทักษะการขายและการบริการ

ความสำเร็จที่สูงสุดของนักการตลาด
และนักขาย คือการสร้างยอดขายให้องค์กร ตามที่เป้าหมายกำหนดร่วมเรียนรู้จุดแข็ง – จุดอ่อนของตัวเองร่วมกันสร้างแนวคิดใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

ทักษะแห่งอนาคต

ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องในชีวิตเราจำนวนมาก เราจึงจำเป็นต้องพัฒนา ทักษะต่างๆ ด้านคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างความโดดเด่น และนำมาปรับใช้ในการทำงานให้ทันสมัยยิ่งขึ้น

 

ทักษะการดูแลสุขภาพ

หลายๆ ท่าน อาจจะทำงานติดต่อกันเป็นปีโดยไม่ได้พัก ส่งผลให้สุขภาพเสื่อมก่อนวัยอันควร บางคนทำงานหนักจนพักผ่อนไม่เพียงพอ หลักสูตรนี้เน้นการดูแลร่างกายจิตใจให้แข็งแรง รวมไปถึงการนั่ง การยืน การยืดกล้ามเนื้ออย่างถูกวิธี

ทักษะภาษาอังกฤษ

ภาษาสากลที่ใช้กันทั่วโลกคือ ภาษาอังกฤษ จะเห็นได้ว่าภาษาอังกฤษเริ่มเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการทำงาน ดังนั้นเราควรจะเริ่มจากวิธีการใช้ภาษาอังกฤษ, การเขียนและการพูดอย่างถูกวิธี

ทักษะอื่นๆ

หลักสูตรนี้ได้รวบรวมระบบและเทคนิคต่างๆ ที่ร่วมกันออกแบบเพื่อมาพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้