Professional In-House

การพัฒนาบุคลากรถือเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งขององค์กร เนื่องจากโลกมีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วตามเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ๆ ซึ่งบริษัท Key Solution Training ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร โดยการอบรมถือเป็นหนึ่งการเรียนรู้ทีสำคัญในการพัฒนาบุคลากรการจัดฝึกอบรมภายใน (In-House Training)

     เป็นหนึ่งในขั้นตอนสำคัญสำหรับการพัฒนา ซึ่งจะต้องคัดสรรวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละเรื่องเพื่อบรรยายและมีการฝึกปฏิบัติจริง เพื่อให้นำมาใช้ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเหมาะกับใคร ?
     โดยการฝึกอบรมภายในนั้น เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป ตลอดจนระดับผู้บริหาร เพื่อให้บุคลากรได้มีการเรียนรู้ อย่างสม่ำเสมอและสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้มาปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว


เนื้อหา

ทุกๆ การเรียนรู้ คือการพัฒนา

เนื้อหา

ร่วมพัฒนาบุคลากรเพื่อดึงศักยภาพพนักงานออกมาอย่างเต็มที่

3 รูปแบบ

บริษัทของเราร่วมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ In-house Training, Team Building และ Consulting

19 วิทยากร

มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มากด้วยความสามารถ และมีประการณ์โดยตรง เพื่อพร้อมพัฒนาบุคลากรอย่างเต็มที่

100%

ร่วมเป็นที่ปรึกษาวางแผนพัฒนาบุคลากร
พร้อมพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร

อบรมอย่างเชี่ยวชาญ

เนื้อหาหลักสูตร

เราพร้อมออกแบบเพื่อปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้เข้ากับองค์กรของคุณ

ระบบประเมินผลการอบรม

มีการทดสอบบุคลากร เพื่อวัดผลพร้อมรายงานผลการประเมิน
เพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มความสามารถ

ใบรับรองหลักสูตร

หลังจากจบการอบรม ผู้เข้าร่วมจะได้ใบประกาศหลักสูตร
เพื่อแสดงความยินดี และแสดงถึงความสำเร็จของหลักสูตร


การฝึกอบรมที่เชี่ยวชาญของเรา

แบ่งออกเป็น 5 หลักสูตร ซึ่งได้แก่

Management Skills

ทางเราเชื่อว่าแต่ละคนมีพฤติกรรม
ที่แตกต่างกันโดยพฤติกรรมสามารถพัฒนาได้ผ่านกระบวนการพัฒนาทักษะต่างๆ เพื่อนำมาปรับใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Sales & Services Skills

ความสำเร็จที่สูงสุดของนักการตลาด
และนักขาย คือการสร้างยอดขายให้องค์กร ตามที่เป้าหมายกำหนดร่วมเรียนรู้จุดแข็ง – จุดอ่อนของตัวเองร่วมกันสร้างแนวคิดใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

Future Skills

ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องใน
ชีวิตเราจำนวนมาก เราจึงจำเป็นต้องพัฒนา ทักษะต่างๆ ด้านคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างความโดดเด่น และนำมาปรับใช้ในการทำงานให้ทันสมัยยิ่งขึ้น

Healthcare

หลายๆ ท่าน อาจจะทำงานติดต่อกันเป็นปีโดยไม่ได้พัก ส่งผลให้สุขภาพเสื่อมก่อนวัยอันควร บางคนทำงานหนักจนพักผ่อนไม่เพียงพอ หลักสูตรนี้เน้นการดูแลร่างกายจิตใจให้แข็งแรง รวมไปถึงการนั่ง การยืน การยืดกล้ามเนื้ออย่างถูกวิธี

English

ภาษาสากลที่ใช้กันทั่วโลกคือ ภาษาอังกฤษ จะเห็นได้ว่าภาษาอังกฤษเริ่มเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการทำงาน ดังนั้นเราควรจะเริ่มจากวิธีการใช้ภาษาอังกฤษ, การเขียนและการพูดอย่างถูกวิธี

Other

หลักสูตรนี้ได้รวบรวมระบบและเทคนิคต่างๆ ที่ร่วมกันออกแบบเพื่อมาพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้