เราคือ คีย์โซลูชั่น เทรนนิ่ง

Key Solutions Unlock organization potential

อาจารย์ทรงศักดิ์ พุ่มสวัสดิ์ (อ.ป๊อป)

อาจารย์ทรงศักดิ์ พุ่มสวัสดิ์ (อ.ป๊อป)

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านพัฒนาภาวะผู้นำ การโค้ช การนำเสนอ การสื่อสาร และการสร้างแรงจูงใจ

อาจารย์ณษรา สุวศราภรณ์ (อ.ปุ๊ก)

อาจารย์ณษรา สุวศราภรณ์ (อ.ปุ๊ก)

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านการโค้ช การขาย การบริการ การสร้างแรงจูงใจ การบริหารโครงการ และอื่นๆ

อาจารย์สารชัย เตโชตานนท์ (อ.หนุ่ม)

อาจารย์สารชัย เตโชตานนท์ (อ.หนุ่ม)

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์

อาจารย์จักรพันธ์ เธียราวัฒน์ (อ.จักร)

อาจารย์จักรพันธ์ เธียราวัฒน์ (อ.จักร)

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านพัฒนาภาวะผู้นำ การสร้างแรงจูงใจ การบริหารโครงการ และอื่นๆ

อาจารย์เปี่ยมศักดิ์ อุไรพันธ์

อาจารย์เปี่ยมศักดิ์ อุไรพันธ์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านพัฒนาบุคลิกภาพ และการนำเสนองาน

อาจารย์หทัยรัตน์ ศรีนาราง (อ.น้ำ)

อาจารย์หทัยรัตน์ ศรีนาราง (อ.น้ำ)

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านพัฒนาบุคลิกภาพ พัฒนาภาวะผู้นำ การสื่อสาร และการโค้ช

อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล (อ.เปี๊ยก)

อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล (อ.เปี๊ยก)

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านพัฒนาภาวะผู้นำ การโค้ช การสร้างแรงจูงใจ การบริหารโครงการ การขายและการบริการ

อาจารย์ศศิวิมล อนุเศรษฐพงศ์ (ครูอ๋อ)

อาจารย์ศศิวิมล อนุเศรษฐพงศ์ (ครูอ๋อ)

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษ

อาจารย์วันเพ็ญ วิศาลบูชนีย์

อาจารย์วันเพ็ญ วิศาลบูชนีย์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายและบริการ

ภญ. ชลัยกร วราสิทธินนท์ (อ.เล็ก)

ภญ. ชลัยกร วราสิทธินนท์ (อ.เล็ก)

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านดูแลสุขภาพ

อาจารย์อดิสร ทิวากรกฏ

อาจารย์อดิสร ทิวากรกฏ

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการขาย การบริหาร และที่ปรึกษาด้านการเงิน

William Hardwick

William Hardwick

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษ

อาจารย์ศิริพงศ์ เตียวพิพิธพร (อ.ป้อง)

อาจารย์ศิริพงศ์ เตียวพิพิธพร (อ.ป้อง)

วิทยากรรับเชิญพิเศษทางด้านพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านการโค้ช การสร้างแรงจูงใจ การขายและการบริการ

อาจารย์ธันยวีร์ ทรงสุนทร (อ.เอ)

อาจารย์ธันยวีร์ ทรงสุนทร (อ.เอ)

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านการขาย การบริการ และอื่นๆ

อาจารย์เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ (อ.เซ็ธ)

อาจารย์เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ (อ.เซ็ธ)

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านการขาย การบริการ การบริหารโครงการ และอื่นๆ

อาจารย์วิภาวดี เผ่าภคะ (อ.ปุ๊)

อาจารย์วิภาวดี เผ่าภคะ (อ.ปุ๊)

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านพัฒนาภาวะผู้นำ การโค้ช การสื่อสาร การสร้างแรงจูงใจ และการบริหารโครงการ

อาจารย์นิภาพันธ พูนเสถียรทรัพย์ (อ.นิ)

อาจารย์นิภาพันธ พูนเสถียรทรัพย์ (อ.นิ)

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสร้างแรงจูงใจ การวางแผนการเงินและการลงทุน และอื่นๆ