Digital Design Thinking

ปัจจุบันองค์กรส่วนใหญ่ต่างประสบกับปัญหาการก้าวกระโดดของนวัตกรรมดิจิทัล
เนื่องจากนวัตกรรมดิจิทัลแทรกซึมอยู่แทบทุกส่วนรอบตัวเรา

Digital Design Thinking

ปัจจุบันองค์กรส่วนใหญ่ต่างประสบกับปัญหาการก้าวกระโดดของนวัตกรรมดิจิทัลเนื่องจาก นวัตกรรมดิจิทัลแทรกซึมอยู่แทบทุกส่วนรอบตัวเรา ดังนั้นจึงเกิดช่องว่างระหว่างเทคโนโลยีและบุคลากร ซึ่งบุคลากรส่วนใหญ่อาจจะยังไม่พร้อม หรือปรับตัวไม่ทันในโลกยุคดิจิทัล

 โดยบริษัท Key Solutions Training ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของดิจิทัลที่เข้ามามีบทบาทอย่างต่อเนื่องในชีวิตประจำวัน จึงออกแบบหลักสูตรนี้ขึ้น เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เกิดการเรียนรู้ เข้าใจ ออกแบบ และปรับตัวเข้ากับโลกยุคดิจิทัล ซึ่งทำให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร ตลอดจนยกความสามารถขององค์กร เพื่อก้าวสู่ธนาคารที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยี

ประโยชน์ที่ผู้รับการฝึกอบรมจะได้

9

เพื่อเรียนรู้กระบวนการพัฒนานวัตกรรมของผลิตภัณฑ์และบริการ ให้ตรงใจลูกค้าด้วยกระบวนการ Digital Design Thinking

9

เพื่อนำกระบวนการและเครื่องมือของ Digital Design Thinking ไปใช้ในการพัฒนากระบวนการให้มีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าภายในและภายนอกองค์กร

9

เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร ธุรกิจ และวัฒนธรรมองค์กรด้านนวัตกรรมอย่างยั่งยืน

หัวข้ออบรม

9

9:00-10:15

 • Digital Trend 2019
 • เทคโนโลยีดิจิทัลกับการปรับตัวของธุรกิจ
 • ความหมายของ Digital Design Thinking
 • Case Study กรณีศึกษาผลกระทบจากเทคโนโลยีดิจิทัลต่อธุรกิจ
9
 • 10:30-12:00
  Design Thinking Principle & Framework แนวคิดที่นักสร้างนวัตกรรมใช้ในการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ บริการและธุรกิจใหม่ที่โดนใจลูกค้า
 • ความหมายและประโยชน์ของ Design Thinking
 • 5-Steps Design Thinking Framework
 • Workshop : การใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อระดมความคิด (Creative Workshop)
9

13:00-15:00

 • นำเสนอผลงาน พร้อมรับนำแนะนำจากวิทยากร
 • การสร้างนวัตกรรมจากเทคโนโลยีดิจิทัล
 • Case Study : การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในการทำงาน
9

15:15-17:00

 • Workshop : ร่วมกันระดมความคิดใหม่ๆ โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเชื่อมโยง เพื่อนำมาปรับใช้ในการทำงาน (Generate Ideas Workshop)
  Agenda Day 2
9

Agenda Day 2
9:00-10:15

 • ความหมายและองค์ประกอบที่สำคัญในการสร้างแรงบัลดาลใจในการทำงาน
 • ปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้พนักงานเกิดแรงบันดาลใจ
 • ทฤษฎีการจูงใจ Theories of Motivation
 • Case Study : การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน
9

10:30-12:00

 • ปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทำงาน
 • การสร้างทัศนคติที่ดี (Attitude) ในการทำงาน
 • Workshop : แต่ละกลุ่มเล่าเรื่องราวการสร้างแรงบันดาลใจ ในการทำงาน พร้อมยกตัวอย่างนำเสนอหน้าชั้นเรียน (Gather Inspiration Workshop)
9

13.00 -13.15 น.

 • การเรียนรู้และการทำงานของสมอง
 • หลักการที่สำคัญของการสร้างเทคโนโลยีดิจิทัล
 • กระบวนการสร้างเทคโนโลยีดิจิทัล
 • Workshop : Make Idea Tangible Workshop
9

13.00 -13.15 น.

 • การเรียนรู้และการทำงานของสมอง
 • หลักการที่สำคัญของการสร้างเทคโนโลยีดิจิทัล
 • กระบวนการสร้างเทคโนโลยีดิจิทัล
 • Workshop : Make Idea Tangible Workshop
9

13.30 – 16.00 น.

 • Share Story Workshop
9

16.00 – 17.00 น.

 • หลักการธรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
 • เทคโนโลยีดิจิทัลที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการเงิน

รูปแบบการอบรม

9

การบรรยาย และการฝึกภาคปฏิบัติ รวมถึงการประเมินผล และให้ข้อแนะนำเพิ่มเติม รูปแบบการนำเสนอ Workshop ที่เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนด้วยกันกับวิทยากร

รูปแบบการอบรม

9

2 วัน

เหมาะกับใคร ?

การจัดฝึกอบรมนั้น องค์กรเราออกแบบพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ ขึ้นเสมอ
เพื่อให้ตรงกับผู้เข้าอบรมมากที่สุด

ระดับผู้บริหาร

ผู้ที่เป็นหัวหน้า หรือ ผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจ ซึ่งมีบทบาทอย่างมากในการที่จะส่งผลให้องค์กรประสบความสำเร็จ

ระดับผู้จัดการระดับสูง

ผู้ที่คอยดูองค์กรภาพรวมทั้งหมด เป็นผู้วางแผนเป้าหมายกลยุทธ์ ตลอดจนนโยบายขององค์กรมีความสำคัญในการกำหนดทิศทางขององค์กร

ระดับผู้จัดการระดับกลาง

ผู้ที่คอยทำหน้าที่ประสานงานระหว่างผู้จัดการระดับสูงและผู้จัดการระดับต้น คอยสื่อสารกลยุทธ์ต่างๆและคอยแบ่งงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร

ระดับผู้จัดการระดับต้น

ผู้ที่คอยแบ่งงานให้บุคลากรในทีม พร้อมสื่อสารเป้าหมายของทีม เพื่อให้เป้าหมายของทีมสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร

ระดับปฏิบัติการอาวุโส

บุคลากรผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านโดยเฉพาะ พร้อมทำงานเพื่อให้องค์กรสามารถพัฒนาได้อย่างเต็มที่

ระดับปฏิบัติการ

บุคลากรผู้ที่พร้อมเรียนรู้ และพัฒนาทักษะต่างๆ เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพของตนเอง โดยการพัฒนานั้นต้องสอดคล้องต่อเป้าหมายองค์กร

วิทยากรที่เชี่ยวชาญ

อาจารย์ทรงศักดิ์ พุ่มสวัสดิ์ (อ.ป๊อป)

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านพัฒนาภาวะผู้นำ การโค้ช การนำเสนอ การสื่อสาร และการสร้างแรงจูงใจ

อาจารย์หทัยรัตน์ ศรีนาราง (อ.น้ำ)

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านพัฒนาบุคลิกภาพ พัฒนาภาวะผู้นำ การสื่อสาร และการโค้ช

อาจารย์วิภาวดี เผ่าภคะ (อ.ปุ๊)

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านพัฒนาภาวะผู้นำ การโค้ช การสื่อสาร การสร้างแรงจูงใจ และการบริหารโครงการ