หลักสูตร Good to Great

Leadership

ทางเราเชื่อว่าแต่ละคนมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันโดยพฤติกรรมสามารถพัฒนา
ได้ผ่านกระบวนการพัฒนาทักษะต่างๆ เพื่อนำมาปรับใช้ในการทำงาน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Good to Great
Leadership

มีปัจจัยมากมายที่ส่งผลต่อการเติบโตขององค์กร หนึ่งในปัจจัยที่สำคัญ คือ การขับเคลื่อนจากผู้นำหรือ Leader ขององค์กรนั้นๆ ซึ่งในแต่ละองค์กรจะมีโครงสร้างการบริหารงาน เพื่อให้ผู้นำในแต่ละระดับบริหารงาน ตามเป้าหมายและนโยบาย ดังนั้นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากคือ ต้องสร้างและพัฒนาผู้นำในทุกภาคส่วน

 

Key Solutions Training มีโอกาสทำงานร่วมกับ องค์กรชั้นนำหลายองค์กร เราออกแบบหลักสูตร Good to Great Leadership ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ในการพัฒนาผู้นำในองค์กร หลักสูตรนี้ จะครอบคลุมองค์ความรู้ แนวคิด และเสริมทักษะที่ ผู้นำจำเป็นต้องมี เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ดาวน์โหลดเนื้อหาที่นี่

ประโยชน์ที่ผู้รับการฝึกอบรมจะได้

9

เพื่อให้ผู้นำเป็นบุคลากรหลักขององค์กรได้เรียนรู้และมี Mindset เห็นในศักยภาพที่ตนเองมีอยู่

9

เพื่อให้ผู้นำทุกระดับ เกิดการเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นและนำไปใช้ในการทำงานได้จริง

9

สร้างการเรียนรู้ผ่านการทำ Workshop เพื่อให้เกิดประสบการณ์ต่อยอดองค์ความรู้ที่มี

9

เพื่อให้ผู้นำทุกระดับตระหนัก และพัฒนาตนเอง เพื่อให้เติบโตทั้งแนวคิด และทักษะการทำงาน

9

เพื่อให้ผู้นำทุกคนสามารถทำงานประสานสอดคล้องเพื่อการเติบโตขององค์กร

หัวข้ออบรม

9

องค์ความรู้เรื่อง Global Paradigm เพื่อปรับกระบวนทัศน์ให้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานในยุคปัจจุบัน

9

กิจกรรม “รู้ใจเขา รู้ใจเรา” เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

9

องค์ความรู้ “การฟังแบบ 3 มิติ” เพื่อพัฒนาทักษะเบื้องต้นที่ผู้นำทุกระดับต้องมี

9

องค์ความรู้ “3 Powers for our Organization” ร่วมเรียนรู้พลัง 3 แบบ ที่ทรงประสิทธิภาพเพื่อทำให้องค์กรเติบโต

9

กิจกรรม “สุดยอดกลยุทธทีม” เพิ่มทักษะกระบวนการคิดการสื่อสารแบบเป็นระบบ

9

องค์ความรู้เรื่อง “ผู้นำ 5 ระดับ” เพื่อรู้และเข้าใจบทบาทของผู้นำที่ถูกต้องและวางตัวเหมาะสม

9

กิจกรรม “The Da Vinci Code” กิจกรรมที่รวบยอดวิธีการสื่อสาร เรียนรู้การเป็นทั้งผู้นำและผู้ตามที่ดีที่สุด

9

องค์ความรู้เรื่อง EQ, MQ และแบบทดสอบ EQ Test เพื่อที่ผู้นำทุกคนจะได้รู้จักตนเองและเข้าใจเพื่อนร่วมงานในมิติที่แตกต่างจากตนเอง

รูปแบบการอบรม

9

การบรรยาย 40% และการฝึกภาคปฏิบัติ 60%

9

ประเมินผลการทำ Workshop ให้ความรู้และข้อแนะนำเพิ่มเติม

9

รูปแบบการนำเสนอ workshop ที่เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนด้วยกันกับวิทยากร

รูปแบบการอบรม

9

1 วัน

เหมาะกับใคร ?

การจัดฝึกอบรมนั้น องค์กรเราออกแบบพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ ขึ้นเสมอ
เพื่อให้ตรงกับผู้เข้าอบรมมากที่สุด

ระดับผู้บริหาร

ผู้ที่เป็นหัวหน้า หรือ ผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจ ซึ่งมีบทบาทอย่างมากในการที่จะส่งผลให้องค์กรประสบความสำเร็จ

ระดับผู้จัดการระดับสูง

ผู้ที่คอยดูองค์กรภาพรวมทั้งหมด เป็นผู้วางแผนเป้าหมายกลยุทธ์ ตลอดจนนโยบายขององค์กรมีความสำคัญในการกำหนดทิศทางขององค์กร

ระดับผู้จัดการระดับกลาง

ผู้ที่คอยทำหน้าที่ประสานงานระหว่างผู้จัดการระดับสูงและผู้จัดการระดับต้น คอยสื่อสารกลยุทธ์ต่างๆและคอยแบ่งงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร

ระดับผู้จัดการระดับต้น

ผู้ที่คอยแบ่งงานให้บุคลากรในทีม พร้อมสื่อสารเป้าหมายของทีม เพื่อให้เป้าหมายของทีมสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร

ระดับปฏิบัติการอาวุโส

บุคลากรผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านโดยเฉพาะ พร้อมทำงานเพื่อให้องค์กรสามารถพัฒนาได้อย่างเต็มที่

วิทยากรที่เชี่ยวชาญ

อาจารย์ทรงศักดิ์ พุ่มสวัสดิ์ (อ.ป๊อป)

หนึ่งในการสร้างความสัมพันธ์เพื่อเป็นหนึ่งเดียวกับองค์กรคือ การสร้างทีม (Team Building)

อาจารย์หทัยรัตน์ ศรีนาราง (อ.น้ำ)

หนึ่งในการสร้างความสัมพันธ์เพื่อเป็นหนึ่งเดียวกับองค์กรคือ การสร้างทีม (Team Building)

อาจารย์วิภาวดี เผ่าภคะ (อ.ปุ๊)

หนึ่งในการสร้างความสัมพันธ์เพื่อเป็นหนึ่งเดียวกับองค์กรคือ การสร้างทีม (Team Building)

อาจารย์จักรพันธ์ เธียราวัฒน์ (อ.จักร)

หนึ่งในการสร้างความสัมพันธ์เพื่อเป็นหนึ่งเดียวกับองค์กรคือ การสร้างทีม (Team Building)

อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล (อ.เปี๊ยก)

หนึ่งในการสร้างความสัมพันธ์เพื่อเป็นหนึ่งเดียวกับองค์กรคือ การสร้างทีม (Team Building)