ในยุคเศรษฐกิจ ช่วงที่เกิดการชะลอตัวจากไวรัสโคโรน่า (COVID -19) แต่ละองค์กรก็ต้องปรับกลยุทธ์การแข่งขันเพื่อความอยู่รอด ซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้องค์กรขับเคลื่อนไปข้างหน้า

        ช่วง 3 ปีที่ผ่านมา หลายๆ คน น่าจะเคยได้ยินคำว่า “Digital Disruption” ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเกี่ยวข้องแทบทุกส่วนในการทำงาน ทำให้เราต้องเรียนรู้ เข้าใจ พร้อมเปิดรับ Digital  disruption เนื่องจากการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยี ทำให้วิถีชีวิต ตลอดจนวิธีการทำงานเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง

        การทำธุรกิจในยุค Digital Disruption เราต้องเรียนรู้ เข้าใจ พร้อมปรับเปลี่ยนการทำงาน ซึ่งเราจะเห็นได้ว่า ธุรกิจต่างๆ มีการปรับตัวโดยใช้เทคโนโลยีในการทำงาน เพื่อให้การทำงานมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นช่องทางการสื่อสาร, การทำงาน ตลอดจนการวางขาย หรือโปรโมทธุรกิจของตนเอง แต่ละองค์กรต่างสร้างความแตกต่างให้แก่ธุรกิจของตนเอง เพื่อก้าวสู่ผู้นำทางธุรกิจ แต่ถ้าธุรกิจไม่ปรับเปลี่ยน ยังใช้วิธีการทำงานแบบเดิม อาจจะปิดตัวลงในไม่ช้า

         โดยเราสามารถเลือกได้ว่า เราจะยอมเป็น “ผู้ถูกทำลาย” หรือ “ผู้อยู่รอด” เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จไปด้วยกัน