ความแน่นอนคือความไม่แน่นอน ในธุรกิจก็เช่นกัน เพราะทุกๆ การกระทำคือ โอกาสที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จ หากแต่การเปลี่ยนใจคนหรือการโน้มน้าวใจนั้น อันดับแรกที่ต้องคำนึงถึงคือ ประโยชน์ของผู้รับสาร ซึ่งมองว่าถ้ามีผลประโยชน์ร่วมกันก็จะช่วยให้การโน้มน้าวใจเป็นเรื่องง่ายๆ

         การโน้มน้าวใจนั้นเป็นทักษะที่สามารถฝึกฝนได้ เพราะไม่มีใครโน้มน้าวใจเก่งมาตั้งแต่เกิด ยกตัวอย่างเช่น ในการเจรจา ไม่ว่าเราจะเจรจาอะไรอยู่ก็ตาม เราต้องรู้จักผู้ฟังว่าต้องการอะไร ต้องรู้จักชวนคุยเพื่อรู้พฤติกรรมและความต้องการ หลังจากนั้น ควรสร้างบรรยากาศการสนทนาด้วยการผ่อนคลายและความเป็นมิตร รวมถึงต้องมีบุคลลิกภาพที่ดี และมีอายคอนแทคเพื่อสบตากับผู้ฟัง ซึ่งการสบตาถือเป็นหนึ่งในการสื่อสารทางอวัจนภาษาที่แสดงถึงความจริงใจระหว่างผู้พูดและผู้ฟังได้ดี

        ค่อยๆ ฝึกวันละนิด จะเห็นว่า การโน้มน้าวใจเป็นเรื่องง่ายๆ ที่สามารถทำได้ทุกคน