เทคนิควางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ

         หลายองค์กรมักพบว่า ประสิทธิภาพของบุคลากรนั้น มีไม่เท่ากัน ส่วนหนึ่งเกิดจากการมีนิสัยที่ไม่เหมาะสม เช่น 

❌ ชอบทำงานผลัดวันประกันพรุ่งเกียจคร้าน 

❌ ขาดความอดทนที่จะรอคอย

❌ วิตกกังวลถึงความล้มเหลว 

❌ ไม่พอใจในการถูกตำหนิจากนายมีความขัดแย้งในหน่วยงาน 

❌ ตลอดจนปัดแข้งปัดขากันในการทำงาน ฯลฯ 


        ดังนั้นผู้ที่ปรารถนาความสำเร็จและอยากมีประสิทธิภาพในการทำงานจึงควรพัฒนานิสัยในด้านดี และมีเทคนิคในการทำงานให้มีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ ดังนี้

        .1.ฝึกวางนโยบายเวลา หรือกำหนดตารางเวลาในการทำงานว่าในแต่ละวันจะทำอะไรบ้างซึ่งจะทำให้เราสามารถควบคุมเวลาส่วนใหญ่ได้และเป็นการสร้างวินัยแก่ตัวเอง
        2.ควร มีสมุดโน๊ต (Note Book )เพื่อบันทึกการนัดสำคัญๆ หรือกิจกรรมที่จะต้องทำในวันหนึ่งๆ เพื่อเตือนความจำ ป้องกันการลืม หรือความสับสนในการทำงาน 
        3.จัดลำดับความสำคัญของงานก่อน / หลังวิเคราะห์ว่า งานใดสำคัญ และเร่งด่วนควรดำเนินการก่อน งานใดเป็นงานไม่สำคัญไม่เร่งด่วน ควรให้ความสำคัญอันดับหลัง ยกตัวอย่างลำดับความสำคัญของงานที่ควรตัดสินใจ
        4. ใช้เทคโนโลยีในการทำงาน / สั่งงานและ ติดตามงานเช่น การใช้โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์การสั่งงานโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้เพื่อผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วและช่วยให้ผู้บริหารลดเวลาในการบริหารงาน .เพราะในโลกของการทำงานจริง กิจกรรมประจำวันส่วนใหญ่ของผู้บริหารจะนั่งมักเป็นการประชุม เยี่ยมเยียนหน่วยงานเปิด- ปิดงาน ติดต่อประสานงานภายนอกมากกว่า การนั่งประจำโต๊ะ
        5. กำหนดเส้นตาย ( Dead Line ) ของงานเป็นการบังคับให้ตนเองต้องทำงานตามเวลาที่กำหนด
        6.จัดสภาพแวดล้อมในที่ทำงานให้สะดวกเพื่อประหยัดเวลาในการทำงาน เพราะถ้าสภาพแวดล้อมในการทำงานดีหยิบง่าย ใช้คล่อง มองก็งามตาย่อมทำให้ผู้ปฏิบัติงานไม่เสียเวลาในการทำงาน
        7. หลีกเลี่ยงการผัดวันประกันพรุ่งการเลื่อนเวลาที่จะทำบ่อยๆ จะทำให้เกิดความเคยชินยิ่งทำให้งานคั่งค้างดังนั้นเมื่อได้รับหมายมอบงานควรลงมือทำทันที
        8. สร้างเวลาที่มีอยู่ทุกที่ ที่มีโอกาสให้คุ้มค่าเมื่อว่างควรหาไอเดียใหม่ๆ สำหรับงานครั้งต่อไปนอกจากได้งานแล้วยังได้พัฒนาตัวเองอีกด้วย
        9.ไม่ใช้เวลาฟุ่มเฟือยไปกับกิจกรรมที่ไม่เกิดประโยชน์กิจกรรมผ่อนคลายควรมีบ้าง แต่ไม่ควรทำกิจกรรมที่ไม่จำเป็นแบบไม่กำหนดเวลา

        เทคนิคในการทำงานที่มีประสิทธิภาพดังที่กล่าวมานี้ คือส่วนหนึ่งที่ช่วยผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชามีประสิทธิภาพในการทำงาน ลองนำไปปรับใช้กับการทำงานดูนะคะ