ต้อนรับ “สังคมผู้สูงอายุ”

        คำนิยามของผู้สูงอายุคือ บุคลากรที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ซึ่งทั่วโลกต่างให้ความสำคัญและเตรียมพร้อมรับมือกับสังคมผู้สูงอายุ โดยมองว่า ในอนาคตสังคมไทยจะเต็มไปด้วยผู้สูงอายุ และมนุษย์จะมีอายุเฉลี่ยยาวนานขึ้น

        องค์กรต่างๆ ต่างตระหนัก และยินดีต้อนรับ “สังคมผู้สูงอายุ” ซึ่งมองว่า บุคลากรสูงอายุ เป็นผู้ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยศักยภาพ และมีทักษะการพัฒนาที่สูง เราจะเห็นได้ว่า ผู้สูงอายุพร้อมใจเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เข้ามา พร้อมเปิดรับโซเชียลมีเดียมากขึ้น เพื่อนำมาปรับใช้ให้การทำงานมีความสะดวกยิ่งขึ้น โดยองค์กรต่างๆ มองเห็นศักยภาพของผู้สูงอายุ ในด้านการเป็นผู้เชี่ยวชาญถ่ายทอดความรู้ ด้านงานขาย ด้านบริการ ตลอดจนด้านการเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับงานวิจัยอีกด้วย ทั้งนี้ ประเทศไทยยังเตรียมความพร้อมวางกลยุทธ์ เพื่อต้อนรับ “สังคมผู้สูงอายุ” อย่างเต็มรูปแบบ