5 ส กิจกรรมสำคัญ เพื่อประสิทธิภาพการทำงาน

         กิจกรรม 5 ส คือ กระบวนการปฏิบัติภายในที่ทำงาน หรือ องค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้มีคุณภาพมากขึ้นมีต้นแบบมาจากการทำงานของประเทศญี่ปุ่น (5S) โดยมีดังนี้


        1.สะสาง (Seiri)  คือ การจัดระเบียบ การแยกระหว่างของที่จำเป็นต้องใช้กับของที่ไม่จำเป็นต้องใช้ขจัดของที่ไม่จำเป็นต้องใช้ทิ้งไป   
        2.สะดวก (Seiton)คือ การจัดวางของที่จำเป็นต้องใช้ให้เป็นระเบียบสามารถหยิบใช้งานได้ทันที
        3.สะอาด (Seiso)คือ การปัดกวาดเช็ดถูสถานที่ สิ่งของ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักร ให้สะอาดอยู่เสมอ
        4.สุขลักษณะ (Seiketsu)คือ การรักษาและปฏิบัติ 3ส ได้แก่ สะสาง สะดวก และสะอาดให้ดีตลอดไป
        5.สร้างนิสัย (Shitsuke)คือ ฝึกให้เป็นนิสัย การรักษาและปฏิบัติ 4ส อย่างถูกต้องจนติดเป็นนิสัย


        ทั้งนี้  5ส เป็นเทคนิคที่ทุกคนสามารถเข้าใจแนวทางการปฏิบัติได้ง่ายลองนำไปปรับใช้ได้ทั้งคนและสถานที่ทำงาน ทำให้ระบบองค์กรมีระเบียบมากขึ้นอีกด้วยค่ะ