การฝึกอบรมบุคลากรอย่างไร ให้ได้ผลลัพธ์ต่อองค์กร

        การฝึกอบรม  คือ การส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างมีระบบ เพื่อให้บุคคลได้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตลอดจนพัฒนาความสามารถจนเกิดทักษะและความชำนาญ
        การจัดฝึกอบรมในองค์กรนั้นอาจมีทั้งรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการบางครั้งอาจไม่ต้องมีขั้นตอนอะไรมาก ไม่จำเป็นต้องใช้สถานที่ในการจัดซึ่งการฝึกอบรมในองค์กรนั้นมีลักษณะใหญ่ๆ ดังนี้
        1.การฝึกอบรมสำหรับ การเริ่มต้นงานเป็นการอบรมสำหรับพนักงานใหม่ อธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนพื้นฐาน ทั้งเรื่องกฎเกณฑ์บริษัท ระบบการทำงานต่างๆ เป็นต้น
        2.การฝึกอบรมเพื่อ พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถเป็นการฝึกอบรมลักษณะนี้เป็นการเพิ่มพูนทักษะการทำงานของพนักงานให้ก้าวหน้า และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรด้วย
        3.การฝึกอบรมเพื่อ เพิ่มเติมองค์ความรู้ใหม่การฝึกอบรมลักษณะนี้คือ การเสริมองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้กับพนักงานในองค์กรโดยควรเป็นองค์ความรู้ที่เขาไม่คุ้นเคย หรือมีทักษะมาก่อน และควรเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานในบริษัท และทำให้องค์กรก้าวหน้าด้วย
การฝึกฝนอบรมสำหรับพนักงานนั้น เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเพราะกระบวนการนี้จะทำให้พนักงานเกิดความเข้าใจในการทำงานปฎิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ หากไม่มีการฝึกฝนอบรมเลยอาจเกิดผลเสียขึ้นต่องานได้เช่นกัน ดังนั้นลองนำเสนอการฝึกอบรมในองค์กรดู ก็น่าสนใจไม่น้อยนะคะ