Amazing race

สร้างความสนุกสนาน แบ่งปันประสบการณ์ทำความรู้จักกันให้มากยิ่งขึ้น
ตลอดจนระดมความคิดร่วมกัน ผ่านกิจกรรมโดยใช้ Application

Amazing race

Amazing race

สร้างความสัมพันธ์ แบ่งปันประสบการณ์
ช่วยกันระดมความคิดผ่านกิจกรรม
โดยใช้ Application

Amazing race

สร้างความสนุกสนาน
ทำความรู้จักกันให้มากยิ่งขึ้น
ตลอดจนระดมความคิดร่วมกัน