เภสัชกร โรงพยาบาลรามาธิบดี
เภสัชกรชำนาญการ ศูนย์บริการสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร

ใบรับรองด้านศาสตร์ชะลอวัยและการฟื้นฟูสุขภาพจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรีเภสัชศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เกียรตินิยมอันดับสอง)

ปริญญาโทภาควิชาอาหารเคมีและโภชศาสตร์ทางการแพทย์เภสัชศาสตร์มหาบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรอบรม

  • Holistic Health Care
  • การดูแลสุขภาพสำหรับวัยทำงาน
  • โภชนาการที่ดีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

ประสบการณ์การทำงาน

เภสัชกร โรงพยาบาลรามาธิบดี

เภสัชกรชำนาญการ ศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร Lek My Darling ใบรับรองด้านศาสตร์ชะลอวัยและการฟื้นฟูสุขภาพ จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ตัวอย่างประสบการณ์เป็นวิทยากร

  • Holistic Health Care & Anti-Aging, Bosch