คนเก่งและฉลาด

ต้องทำตัวเป็นน้ำไม่เต็มแก้วอยู่เสมอ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง

ปริญญาโท
Master of Science in Information Technology, Southern Polytechnic State University, Georgia, USA

หลักสูตรอบรม

 • หลักสูตร Google Search Ads
 • หลักสูตร Digital Disruption
 • หลักสูตร Digital Marketing Strategies
 • หลักสูตร Professional Facebook Ads
 • หลักสูตร Design Thinking

ประวัติการทำงาน

ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ Infotech Maker Co., Ltd.

วิทยากรและที่ปรึกษาด้าน Digital Marketing และ E-Commerce ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม

วิทยากรด้าน Digital Marketing ของกรมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

อาจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์

วิทยากรและที่ปรึกษาด้าน Digital Marketing ของ Tri Petch Isuzu Sales Co., Ltd.

Project Manager ของ Hewlett-Packard (Thailand) Ltd.

Business Consultant ของ IBM Thailand Co., Ltd.

ตัวอย่างประสบการณ์เป็นวิทยากร

 • โครงการ คพอ. และ NEC ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง อุตสาหกรรม
 • โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ (EEC) ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 • โครงการจุดติด Digital Start Up ของ ม.ศรีปทุม ร่วมกับ กรมการค้า ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 • หลักสูตร เจาะลึก Facebook Marketing รุ่นที่ 1-8 ของ CONC ม. ธรรมศาสตร์
 • หลักสูตร Digital Marketing Certificate Program (DMP) ของ CONC ม. ธรรมศาสตร์
 • คอร์ส Facebook Marketing for Conversion ของ Content Shifu
 • คอร์ส Essential Facebook Ads และ Advanced Facebook Ads ของ HUBBA Thailand