ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาตร สาขาวิศวกรรมเคมี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หลักสูตรอบรม

 • การบริหารจัดการหนี้อย่างเป็นสุข
 • การวางแผนการเงินส่วนบุคคล
 • การบริหารจัดการหนี้อย่างเป็นสุข
 • จัด Port การลงทุนอย่างง่าย ๆ ผ่านกองทุนรวม
 • หลักสูตร Mind Map

ประสบการณ์การทำงาน

กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรฟิต โปรเฟสชั่นแนล จำกัด

วิศวกรวางแผน บมจ.ปตท.สผ.

ผู้จัดการแผนกวางแผนธุรกิจ กลุ่มธุรกิจพลังงาน บมจ. โทรีเซนไทย

เอเย็นต์ซี่กรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บมจ.ปตท.สผ.

กรรมการฝ่ายลงทุน สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท.

ตัวอย่างประสบการณ์เป็นวิทยากร

 • แขกรับเชิญรายการ หัวใจเศรษฐี
 • แขกรับเชิญรายการ Smart Money
 • วิทยากรครอส Public เรื่อง วางแผนการเงินเป็นเรื่องง่ายๆ จาก 0 ถึง 10 ล้านคุณทำได้
 • เขียนหนังสือ อยากรวยต้องรู้จักวางแผนทางการเงิน
 • เขียนหนังสือ มีเงินล้านด้วยการวางแผนทางการเงิน
 • เขียนหนังสือ เปลี่ยนชีวิตสู่ความมั่งคั่งด้วยการวางแผนทางการเงิน
 • ประวัติการอบรม

– LMI Effective Personal Productivity (Leadership Management International, LMI License)
– Think Buzan Licensed Instructor (Mind Map Certified Trainer)
– Certified Financial Planner