ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต สาขากฎหมายแพ่งและพาณิชย์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรอบรม

  • การพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่
    เพื่อความสำเร็จของธุรกิจอย่างยั่งยืน
  • การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์
  • การพัฒนาทักษะการบริการ
    และการขายอย่างมืออาชีพ

ประสบการณ์การทำงาน

ประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรและผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากรขององค์กรชั้นนำกว่า 16 ปี

บริษัท ดิ อัลทิเมท ลีดเดอร์ จำกัด (The Ultimate Leader) ตำแหน่ง : Managing Director & Trainer

บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (King Power Group) ตำแหน่ง : Manager – Learning & Development

บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป จำกัด (TOA Group)  ตำแหน่ง : Human Resource Business Partner

บริษัท แมเนจเม้น โซลูชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (Management Solution International) ตำแหน่ง : HROD Consultant

บริษัท ไทยพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (Siam Commercial Group) ตำแหน่ง : HR Specialist

ตัวอย่างประสบการณ์เป็นวิทยากร

  • Strategic Performance Management Successor Certified : Narongwit.com
  • Coaching Program Certified : Thai Coach
  • Train the Trainer Program Certified : Top Service Training