ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ( เกียรตินิยม ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

หลักสูตรอบรม

 • หลักสูตรผู้นำ 4 ทิศ 5 ระดับ
 • หลักสูตรเข้าใจตน เข้าใจคนด้วยหลัก จริต 6
 • หลักสูตรเทคนิคการชนะมิตรและจูงใจคน
 • หลักสูตรกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อน ค่านิยมองค์กร (Core Values)
 • หลักสูตรผู้นำการเปลียนแปลง (Change Agent)
 • หลักสูตรสร้างแรงจูงใจในการทำงานด้วยทัศนคติที่ถูกต้อง

ประสบการณ์การทำงาน

วิศวกรที่ปรึกษาด้านโครงสร้าง บจก. ยู.พี.คอนซัลติ้งกรุ๊ป

ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บจก. สินโสภณ เทรดดิ้ง

ผู้จัดการฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บจก. เบสท์ ออฟพอร์ทูนิตี้

ตำแหน่งปัจจุบัน
Managing Director & Owner บจก. Life 101 ( Business Training & Organizing )

ตัวอย่างประสบการณ์เป็นวิทยากร

 • ประสบการณ์ทำงาน ในการเป็นวิทยากร ” ด้านการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ ”
  วิทยากรรับเชิญ บมจ. ธนาคารกรุงไทย _เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานอาคาร สำนักงานใหญ่
  วิทยากรรับเชิญ บมจ. ธนาคารทหารไทย “ โครงการนักลงทุนรุ่นเยาว์ ”
  วิทยากรรับเชิญ บมจ. การบินไทย _เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนงานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
  วิทยากรรับเชิญ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร _เจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้างาน
  วิทยากรรับเชิญ กรมสรรพากร _เจ้าหน้าที่ฝ่ายกองคลัง
  วิทยากรรับเชิญ DTAC Business Division
  DTAC ฝ่าย Business Customer Service Department
  DTAC ฝ่าย Corporate Enterprise Department
  วิทยากรรับเชิญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี _นศ.ปริญญาโท Project Management
  วิทยากรรับเชิญ บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน))
  วิทยากรรับเชิญ บริษัท ดีทแฮล์ม จำกัดวิทยากรรับเชิญ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  วิทยากรรับเชิญ บจก Bristol-Myers Squibb Thai (ธุรกิจนม Mead Johnson)
  วิทยากรรับเชิญ บจก เค.ที. ออปติค (ห้างแว่นกรุงไทย _ผู้จัดการร้าน 150 สาขาทั่วประเทศ
  วิทยากรรับเชิญ บจก เอฟ. บี. ซี. (อุตสาหกรรมผลิตขวดนมพลาสติก)
  วิทยากรรับเชิญ บจก ครอวฟอร์ด แอนด์ คัมปานี (ธุรกิจประกันวินาศภัย)
  วิทยากรรับเชิญ บจก NessPRO (ธุรกิจรับวางระบบ IT)
  วิทยากรรับเชิญ บจก T.W. Group Import-Export Holding (รองเท้า TAYWIN)
  วิทยากรรับเชิญ บจก นครทอง กรุ๊ป (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)
  วิทยากรรับเชิญ สถาบันกวดวิชา ดาวองก์ (อ.ปิง)
  วิทยากรรับเชิญ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 • ประสบการณ์ทำงาน ในการเป็นวิทยากร ” ด้านการขายและการตลาด ”
 • วิทยากรรับเชิญ บมจ ธนาคารกรุงไทย หลักสูตร “ เข็มทิศสู่การเป็นทีมขายมืออาชีพ ”

ประสบการณ์ทำงานอื่น ๆ

ประธาน ชมรมนักลงทุนรุ่นเยาว์
อาจารย์พิเศษ บรรยายให้กับนิสิต คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
อาจารย์พิเศษ บรรยายให้กับนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
อาจารย์พิเศษ บรรยายให้กับนักศึกษาของ…วิทยาลัยดุสิตธานี
อาจารย์พิเศษ บรรยายให้กับนักศึกษาของ…มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ดีเจอาสาสมัคร รายการวิทยุสาวิกา
วิทยากรจิตอาสา “โครงการ เยาวชน S.O.S.” ของเสถียรธรรมสถาน
วิทยากรจิตอาสา “โครงการ ธรรมโฆษณ์ ธรรมยาตรา” ของเสถียรธรรมสถาน
วิทยากรจิตอาสา “โครงการ เมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาพัฒนาผู้นำเยาวชน” ของกรุงเทพมหานคร
วิทยากรจิตอาสา “โครงการ ทัศนศึกษาเชิงธรรมชาติ” ของโรงเรียนอัสสัมชัญ อินเตอร์ฯ
วิทยากรจิตอาสา “หลักสูตร My Life, My Dream” ของโรงเรียนสตรีวิทยา พูดให้เด็กมัธยมจำนวน 2,000 คน รู้จักค้นหาตนเอง
พิธีกรรับเชิญตามงานอีเว้นท์ต่างๆ เช่น งาน Ready Planet Member Forum ครั้งที่ 1 งานเปิดตัว “ มูลนิธิ 1,500 ไมล์ “