team building
Our Services
TEAM
BUILDING

ละลายพฤติกรรม ลดความขัดแย้ง
สร้างความเชื่อใจ เพิ่มความสามัคคี
เพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน
ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ละลายพฤติกรรม ลดความขัดแย้ง
สร้างความเชื่อใจ เพิ่มความสามัคคี
เพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน
ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ละลายพฤติกรรม ลดความขัดแย้ง
สร้างความเชื่อใจ เพิ่มความสามัคคี
เพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน
ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

consulting
Our Services
ที่ปรึกษาทางด้านการพัฒนาองค์กร

ที่ปรึกษาทางด้านการพัฒนาองค์กร

ที่ปรึกษาทางด้านการพัฒนาองค์กร

ที่ปรึกษาทางด้านการพัฒนาองค์กร

ร่วมวิเคราะห์ปัญหา พร้อมวางแผนแนวทางการแก้ไข เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายองค์กรอย่างสูงสุด

ร่วมวิเคราะห์ปัญหา พร้อมวางแผนแนวทางการแก้ไข เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายองค์กรอย่างสูงสุด

ร่วมวิเคราะห์ปัญหา พร้อมวางแผนแนวทางการแก้ไข เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายองค์กรอย่างสูงสุด

ที่ปรึกษาทางด้านบริหารจัดการองค์กร

ที่ปรึกษาทางด้านบริหารจัดการองค์กร

ที่ปรึกษาทางด้านบริหารจัดการองค์กร

ที่ปรึกษาทางด้านบริหารจัดการองค์กร

ที่ปรึกษาทางด้านบริหารจัดการองค์กร

ที่ปรึกษาทางด้านบริหารจัดการองค์กร

ที่ปรึกษาทางด้านบริหารจัดการองค์กร

ร่วมพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกับองค์กร

ร่วมพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกับองค์กร

ร่วมพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกับองค์กร

CONSULTING

ร่วมพัฒนาผ่านการเป็นที่ปรึกษา
เพื่อเข้าใจปัญหาขององค์กร
และสามารถออกแบบหลักสูตร
เพื่อตอบโจทย์ขององค์กร
ได้อย่างแท้จริง

ร่วมพัฒนาผ่านการเป็นที่ปรึกษา
เพื่อเข้าใจปัญหาขององค์กร
และสามารถออกแบบหลักสูตร
เพื่อตอบโจทย์ขององค์กร
ได้อย่างแท้จริง

ร่วมพัฒนาผ่านการเป็นที่ปรึกษา
เพื่อเข้าใจปัญหาขององค์กร
และสามารถออกแบบหลักสูตร
เพื่อตอบโจทย์ขององค์กร
ได้อย่างแท้จริง

previous arrow
next arrow
Slider

Key Solutions Unlock organization potential

Select Your Course

KEY FOR PROFESSIONAL IN-HOUSE

การจัดฝึกอบรมภายใน (In-House Training) เป็นหนึ่งในขั้นตอนที่สำคัญสำหรับการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เกิดศักยภาพสูงสุดสำหรับตอบโจทย์เป้าหมายองค์กร

KEY FOR TEAM BUILDING

การจัด Team building ที่ดี คือกาณละลายพฤติกรรม ทำให้ทุกคนในองค์กรมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน สามารถทำงานแก้ไขปัญหา ตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดี
ในการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายองค์กรร่วมกัน

KEY FOR CONSULTING

ให้บริการที่ปรึกษาด้านพัฒนาองค์กร การพัฒนาและบริหารทรัพยากรมนุษย์
ร่วมกับองค์กรทั้งภาคเอกชน ภาครัฐ และภาครัฐวิสาหกิจ เน้นการให้คำปรึกษาจากโจทย์ความต้องการแก้ไขปัญหาขององค์กร เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวทันโลก


ร่วมพัฒนาไปพร้อมๆ กับเรา

พร้อมพัฒนาบุคลากรในทุก ๆ ด้าน เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายองค์กร

          เราพร้อมดูแลคุณทุกขั้นตอน ! การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นรอบตัวเราในทุก ๆ วัน ทำให้เราต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นแบบไม่รู้ตัว
ดังนั้นบริษัท Key Solutions Training จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งบุคลากรถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในองค์กร

บริษัท Key Solutions Training ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อต้องการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ตั้งแต่การปรับเปลี่ยนทัศนคติ เพราะเชื่อว่า หากเราสามารถปรับทัศนคติได้จะส่งผลต่อ พฤติกรรมเชิงบวก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และช่วยปรับปรุงการทำงาน ให้ดียิ่งขึ้น โดยตอบสนองต่อเป้าหมายแต่ละองค์กรจากประสบการณ์ 10 กว่าปี

ในการเป็นที่ปรึกษาองค์กร และการจัดฝึกอบรม ให้กับองค์กรต่างๆ ทางเราเน้นจัดให้ความรู้เชิงบรรยาย และการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการควบคู่กันไป เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้การทำงานได้จริง โดยแบ่งหัวข้อหลักๆ ดังนี้

1. Soft Skill
2. Team Building
3. Consulting

KEY SOLUTIONS TRAINING

ทุกปัญหาในองค์กร เราสามารถช่วยกันแก้ไขปัญหาพร้อมพัฒนาองค์กรร่วมกัน ผ่านทางการอบรม โดยทางบริษัท Key Solutions Training เน้นการบรรยาย 60% และฝึกปฏิบัติจริงผ่าน Workshop 40% เพื่อให้ผู้เรียนเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะเราเชื่อว่า “ทุกคนสามารถพัฒนาได้”

Years Established

Completed Projects

 

 

Key solutions Training

 

เพราะเราคือส่วนหนึ่งขององค์กรคุณ

1 - รับฟังปัญหา

เริ่มจากการเป็นที่ปรึกษา เสมือนเป็นส่วนหนึ่งกับองค์กรของคุณเพื่อหาปัญหาที่แท้จริงขององค์กร

2 - ออกแบบหลักสูตรโดยเฉพาะ

เราใส่ใจทุกรายละเอียด เราจึงออกแบบหลักสูตรโดยเฉพาะสำหรับแต่ละองค์กร เพื่อพัฒนาบุคลากรให้ทำงานได้เต็มศักยภาพ

3 - รูปแบบการอบรมที่หลากหลาย

เรามีวิธีการอบรมที่หลากหลาย เพราะเชื่อว่า การนั่งฟังบรรยายอย่างเดียวไม่เพียงพอ จึงมีวิธีการใช้การอบรมที่หลากหลาย เพื่อให้บุคลากรสามารถเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและนำมาปรับใช้ในการทำงาน

4 - แบบประเมินและติดตามผล

เรามีการทำแบบทดสอบก่อน และหลังการเข้าอบรม พร้อมติดตามผล เพื่อติดตามการพัฒนาของบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

ของบริษัท Key Solutions Training

 

เราดูแลและใส่ใจผู้เข้าอบรมทุกคน

การบรรยาย
โดยวิทยากรรู้เชี่ยวชาญแต่ละด้าน

เรียนรู้ทฤษฏีต่างๆ
เพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

 ร่วมเรียนรู้
ไปกับการยกตัวอย่าง
สถานการณ์จริง (Case Study)

กระบวนการโค้ชชิ่ง
(Coaching) แบบกลุ่มโดยเฉพาะ

กระบวนการแลกเปลี่ยน
การเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

คลิปวีดิโอประกอบการฝึกอบรมสั้นๆ
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และเกิดความ
พยายามฝึกฝนจนสำเร็จ

การแสดงโดยการกำหนดบทบาทสมมติ
เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหา

ออกแบบการบรรยาย
พร้อมร่วมกันทำ Workshop เพื่อพัฒนา
บุคลากรสู่เป้าหมายองค์กร

Contact Us

022157995

026138312

info@keysolutionstraining.com

@keysolutions

www.keysolutionstraining.com

เวลาทำการ

วันจันทร์ – วันศุกร์
9:00 – 17:00 น.

นอกเวลางานกรุณาติดต่อมือถือ