โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ในยุค DISRUPTION

ยุค Digital Disruption มาถึงอย่างรวดเร็ว นี่คือการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4
โลกหมุนเร็วขึ้น อนาคตไม่แน่นอน ทุกองค์กรในปัจจุบันต้องปรับตัวอย่าง ถูกต้อง รวดเร็ว กล้าเปลี่ยนแปลง

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในยุค DISRUPTION

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในยุค DISRUPTION
ยุค Digital Disruption มาถึงอย่างรวดเร็ว นี่คือการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 โลกหมุนเร็วขึ้น อนาคตไม่แน่นอน ทุกองค์กรในปัจจุบันต้องปรับตัวอย่าง ถูกต้อง รวดเร็ว กล้าเปลี่ยนแปลง ไม่ยึดติดกับผลสำเร็จในอดีต บุคลากรจะต้องเรียนรู้ปรับตัว สนับสนุน เพื่อสรรสร้างและนำพาธุรกิจให้ก้าวต่อไปข้างหน้า หากเราสามารถใช้ประโยชน์ จากการเปลี่ยนแปลง โดยความเข้าใจและสามารถจะทำให้องค์กรเติบโตอย่างมั่นคง

ปัจจุบันสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (Business Environment) มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในช่วงเวลาอันสั้น ทุกองค์กรจำเป็นต้องตระหนักและเห็นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง พัฒนาบุคลากรและองค์กร ให้มีความยืดหยุ่นสูง (Dynamic Organization) เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและเป็นพลังในการขับเคลื่อนองค์กร
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในยุค Disruption เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงขององค์กร สร้าง พัฒนา “คน” ในองค์กร ให้มีวิธีคิด (Mindset) มีวิธีการแก้ปัญหา (Problem Solving Skills) และพัฒนาความเป็นผู้นำ (Leadership) เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมใหม่ๆ ขององค์กร สามารถนำพาองค์กรให้ก้าวหน้าตามเป้าหมาย

ประโยชน์ที่ผู้รับการฝึกอบรมจะได้

9

เพื่อยกระดับมาตราฐานในการทำงาน ตลอดจนพัฒนาทักษะต่างๆ ในการทำงาน

9

เพื่อเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลง และผลกระทบที่ตามมา เพื่อเตรียมรับมือ และแก้ไขปัญหาได้ทุกสถานการณ์

9

เพื่อเข้าใจ และสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์องค์กร พร้อมรับยุค Disruption

9

เรียนรู้และเข้าใจสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้

หัวข้ออบรม

9

การโค้ช (Coaching) คือ กระบวนการพัฒนาตนเองที่ช่วยให้ผู้รับการโค้ช (Coachee) เกิดการปลดล็อคศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัว ค้นหาคำตอบและสามารถก้าวข้ามข้อจำกัดของตนเอง ในส่วนนี้ทีมอาจารย์สามารถทำการโค้ช เป็นรายกลุ่มสำหรับบุคลากรทุกระดับ และทำการโค้ชรายบุคคลสำหรับหัวหน้างาน เพื่อกระตุ้นการพัฒนาด้วยศักยภาพที่มีอยู่ภายใน

9

Training โครงการนี้มีการจัดฝึกอบรม (Training) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาตนเองในทุกมิติ (Head Heart Hand) โดยมีหลักสูตรที่สำคัญใหเลือก ดังต่อไปนี้

  • หลักสูตร Digital Disruption
  • หลักสูตร The Power of Mindset
  • หลักสูตร Unlock your Potential
  • หลักสูตร Communication and Collaboration
  • หลักสูตร Design Thinking for business innovation
9

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรผ่านกระบวนการสร้างทีมที่ยอดเยี่ยม โดยการจำลองสถานการณ์เพื่อกระตุ้นกระบวนการสื่อสารและการประสานการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ ในส่วนนี้สามารถเลือกจัดเป็นกลุ่มได้ตามความเหมาะสม เช่น Management Team, Sales Teamหรือ Operation Team เป็นต้นน พบว่า ภายหลังจากการจัด Team Synergy แล้วความขัดแย้งระหว่างบุคคลลดลง และการทำงานภายในองค์กรมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

รูปแบบการอบรม

9

การบรรยาย 60% และการฝึกภาคปฏิบัติ 40% รวมถึง Workshop

9

เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียน ด้วยกันกับวิทยากร

ระยะเวลาการอบรม

9

2-7 วัน

เหมาะกับใคร ?

การจัดฝึกอบรมนั้น องค์กรเราออกแบบพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ ขึ้นเสมอ
เพื่อให้ตรงกับผู้เข้าอบรมมากที่สุด

ระดับผู้บริหาร

ผู้ที่เป็นหัวหน้า หรือ ผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจ ซึ่งมีบทบาทอย่างมากในการที่จะส่งผลให้องค์กรประสบความสำเร็จ

ระดับผู้จัดการระดับสูง

ผู้ที่คอยดูองค์กรภาพรวมทั้งหมด เป็นผู้วางแผนเป้าหมายกลยุทธ์ ตลอดจนนโยบายขององค์กรมีความสำคัญในการกำหนดทิศทางขององค์กร

ระดับผู้จัดการระดับกลาง

ผู้ที่คอยทำหน้าที่ประสานงานระหว่างผู้จัดการระดับสูงและผู้จัดการระดับต้น คอยสื่อสารกลยุทธ์ต่างๆและคอยแบ่งงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร

ระดับผู้จัดการระดับต้น

ผู้ที่คอยแบ่งงานให้บุคลากรในทีม พร้อมสื่อสารเป้าหมายของทีม เพื่อให้เป้าหมายของทีมสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร

ระดับปฏิบัติการอาวุโส

บุคลากรผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านโดยเฉพาะ พร้อมทำงานเพื่อให้องค์กรสามารถพัฒนาได้อย่างเต็มที่

ระดับปฏิบัติการ

บุคลากรผู้ที่พร้อมเรียนรู้ และพัฒนาทักษะต่างๆ เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพของตนเอง โดยการพัฒนานั้นต้องสอดคล้องต่อเป้าหมายองค์กร

วิทยากรที่เชี่ยวชาญ

อาจารย์ศิริพงศ์ เตียวพิพิธพร (อ.ป้อม)

เปลี่ยนองค์กรให้ก้าวทันเทคโนโลยี ดีกว่าให้เทคโนโลยีทำลายเรา