Slide บริการของเรา ทักษะการบริหารจัดการ ทักษะการเป็นผู้นำ, ทักษะการโค้ช, ทักษะการสื่อสาร, ทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพ, ทักษะการนำเสนอ, ทักษะการสร้างแรงจูงใจ, ทักษะการบริหารโครงการ ทักษะการขายและการบริการ ทักษะการขาย, ทักษะการบริการ ทักษะแห่งอนาคต เทคโนโลยีดิจิทัล, คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์, ไมโครซอฟท์เอ็กเซล, ไมโครซอฟท์พาวเวอร์พอยต์, ไมโครซอฟท์เวิร์ค ทักษะการดูแลสุขภาพ การดูแลสุขภาพ, ออฟฟิศซินโดรม, ศาสตร์ชะลอวัย ทักษะภาษาอังกฤษ การสื่อสารสำหรับธุรกิจ, การเขียนอีเมล, การสื่อสารในชีวิตประจำวัน, ภาษาอังกฤษในการทำงาน ทักษะอื่นๆ ระบบไอเอสโอ, ระบบลีน ซิกซ์ ซิกม่า, ทักษะการวิเคราะห์ต่างๆ IN-HOUSE
TRAINING
หากคุณต้องการพัฒนาองค์กร
เราพร้อมออกแบบหลักสูตร
เพื่อช่วยพัฒนาบุคลากร
ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
Slide บริการของเรา Amazing race สร้างความสนุกสนานร่วมกันผ่าน Application Treasure Hunter ร่วมผ่าฟันอุปสรรค แก้ไขปัญหาร่วมกัน Walk Rally ร่วมกันระดมความคิด และเดินฐานกิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคี CSR ช่วยกันทำความดีต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมร่วมกัน Outing Trip ช่วยออกแบบกิจกรรมการพักผ่อน เพื่อให้บุคลากรได้ผ่อนคลายจากการทำงาน Night Party ร่วมคิดพร้อมออกแบบธีมงานเลี้ยงที่เต็มไปด้วยสีสัน และความสนุกสนาน TEAM
BUILDING
ละลายพฤติกรรม ลดความขัดแย้ง
สร้างความเชื่อใจ เพิ่มความสามัคคี
เพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน
ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
Slide บริการของเรา ที่ปรึกษาทางด้านการพัฒนาองค์กร ร่วมวิเคราะห์ปัญหา พร้อมวางแผนแนวทางการแก้ไข เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายองค์กรอย่างสูงสุด ที่ปรึกษาทางด้านบริหารจัดการองค์กร ร่วมพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกับองค์กร CONSULTING ร่วมพัฒนาผ่านการเป็นที่ปรึกษา
เพื่อเข้าใจปัญหาขององค์กร
และสามารถออกแบบหลักสูตร
เพื่อตอบโจทย์ขององค์กร
ได้อย่างแท้จริง
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ปลดล็อคศักยภาพที่แท้จริงในองค์กรของท่าน

หลักสูตรที่น่าสนใจ

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในยุค DISRUPTION

ยุค Digital Disruption มาถึงอย่างรวดเร็ว นี่คือการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 โลกหมุนเร็วขึ้น อนาคตไม่แน่นอน ทุกองค์กรในปัจจุบันต้องปรับตัวอย่างถูกต้องรวดเร็ว กล้าเปลี่ยนแปลง ไม่ยึดติดกับผลสำเร็จในอดีต

Good to Great Leader

โลกธุรกิจในยุคปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีระบบการทำงานและพฤติกรรมของผู้บริโภค

Digital Design Thinking

ปัจจุบันองค์กรส่วนใหญ่ต่างประสบกับปัญหาการก้าวกระโดดของนวัตกรรมดิจิทัลเนื่องจากนวัตกรรมดิจิทัลแทรกซึมอยู่

หลักสูตรของเรา

ทักษะการจัดการ

ทางเราเชื่อว่าแต่ละคนมีพฤติกรรม
ที่แตกต่างกันโดยพฤติกรรมสามารถพัฒนาได้ผ่านกระบวนการพัฒนาทักษะต่างๆ เพื่อนำมาปรับใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ทักษะการขายและการบริการ

ความสำเร็จที่สูงสุดของนักการตลาด
และนักขาย คือการสร้างยอดขายให้องค์กร ตามที่เป้าหมายกำหนดร่วมเรียนรู้จุดแข็ง – จุดอ่อนของตัวเองร่วมกันสร้างแนวคิดใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

ทักษะแห่งอนาคต

ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องใน
ชีวิตเราจำนวนมาก เราจึงจำเป็นต้องพัฒนา ทักษะต่างๆ ด้านคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างความโดดเด่น และนำมาปรับใช้ในการทำงานให้ทันสมัยยิ่งขึ้น

ทักษะการดูแลสุขภาพ

หลายๆ ท่าน อาจจะทำงานติดต่อกันเป็นปีโดยไม่ได้พัก ส่งผลให้สุขภาพเสื่อมก่อนวัยอันควร บางคนทำงานหนักจนพักผ่อนไม่เพียงพอ หลักสูตรนี้เน้นการดูแลร่างกายจิตใจให้แข็งแรง รวมไปถึงการนั่ง การยืน การยืดกล้ามเนื้ออย่างถูกวิธี

ทักษะภาษาอังกฤษ

ภาษาสากลที่ใช้กันทั่วโลกคือ ภาษาอังกฤษ จะเห็นได้ว่าภาษาอังกฤษเริ่มเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการทำงาน ดังนั้นเราควรจะเริ่มจากวิธีการใช้ภาษาอังกฤษ, การเขียนและการพูดอย่างถูกวิธี

ทักษะอื่นๆ

หลักสูตรนี้ได้รวบรวมระบบและเทคนิคต่างๆ ที่ร่วมกันออกแบบเพื่อมาพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

ทีมบิ้วดิ้ง

Team building ที่ดีคือ การละลายพฤติกรรมไม่ใช่แค่การเต้น แต่เป็นการหลอมละลายพฤติกรรม ทำให้ทุกคนในองค์กรมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน สามารถทำงานแก้ไขปัญหา ตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีต่อการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายองค์กรร่วมกันเหมาะกับใคร ?

โดยกิจกรรม Team building นั้น เหมาะสำหรับพนักงานระดับทั่วไปจนถึงระดับบริหาร เพื่อสร้างความเข้าใจเป้าหมายและความเป็นหนึ่งเดียวกัน


ร่วมพัฒนาไปพร้อมๆ กับเรา

พร้อมพัฒนาบุคลากรในทุก ๆ ด้าน เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายองค์กร

          เราพร้อมดูแลคุณทุกขั้นตอน ! การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นรอบตัวเราในทุก ๆ วัน ทำให้เราต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นแบบไม่รู้ตัว
ดังนั้นบริษัท Key Solutions Training จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งบุคลากรถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในองค์กร

บริษัท Key Solutions Training ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อต้องการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ตั้งแต่การปรับเปลี่ยนทัศนคติ เพราะเชื่อว่า หากเราสามารถปรับทัศนคติได้จะส่งผลต่อ พฤติกรรมเชิงบวก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และช่วยปรับปรุงการทำงาน ให้ดียิ่งขึ้น โดยตอบสนองต่อเป้าหมายแต่ละองค์กรจากประสบการณ์ 10 กว่าปี

ในการเป็นที่ปรึกษาองค์กร และการจัดฝึกอบรม ให้กับองค์กรต่างๆ ทางเราเน้นจัดให้ความรู้เชิงบรรยาย และการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการควบคู่กันไป เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้การทำงานได้จริง โดยแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบดังนี้ ดังนี้

1. Soft Skill
2. Team Building
3. Consulting

KEY SOLUTIONS TRAINING

ทุกปัญหาในองค์กร เราสามารถช่วยกันแก้ไขปัญหาพร้อมพัฒนาองค์กรร่วมกัน ผ่านทางการอบรม โดยทางบริษัท Key Solutions Training เน้นการบรรยาย 60% และฝึกปฏิบัติจริงผ่าน Workshop 40% เพื่อให้ผู้เรียนเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะเราเชื่อว่า “ทุกคนสามารถพัฒนาได้”

ปี

ลูกค้าของเรา

 

 

Key solutions Training

 

เพราะเราคือส่วนหนึ่งขององค์กรคุณ

1 - รับฟังปัญหา

เริ่มจากการเป็นที่ปรึกษา เสมือนเป็นส่วนหนึ่งกับองค์กรของคุณเพื่อหาปัญหาที่แท้จริงขององค์กร

2 - ออกแบบหลักสูตรโดยเฉพาะ

เราใส่ใจทุกรายละเอียด เราจึงออกแบบหลักสูตรโดยเฉพาะสำหรับแต่ละองค์กร เพื่อพัฒนาบุคลากรให้ทำงานได้เต็มศักยภาพ

3 - รูปแบบการอบรมที่หลากหลาย

เรามีวิธีการอบรมที่หลากหลาย เพราะเชื่อว่า การนั่งฟังบรรยายอย่างเดียวไม่เพียงพอ จึงมีวิธีการใช้การอบรมที่หลากหลาย เพื่อให้บุคลากรสามารถเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและนำมาปรับใช้ในการทำงาน

4 - แบบประเมินและติดตามผล

เรามีการทำแบบทดสอบก่อน และหลังการเข้าอบรม พร้อมติดตามผล เพื่อติดตามการพัฒนาของบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

ของบริษัท Key Solutions Training

 

เราดูแลและใส่ใจผู้เข้าอบรมทุกคน

การบรรยาย
ร่วมฟังบรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้าน

เรียนรู้ทฤษฏีต่างๆ
สอดแทรกทฤษฎีต่างๆ เพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

ยกตัวอย่างสถานการณ์จริง (Case Study)
ร่วมเรียนรู้ไปกับการยกตัวอย่างสถานการณ์จริง (Case Study)

กระบวนการโค้ช (Coaching)
เทคนิคกระบวนการโค้ชแบบกลุ่มโดยเฉพาะ


กระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
แบ่งกลุ่มเพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

คลิปวีดิโอประกอบการฝึกอบรมสั้นๆ
สอดแทรกคลิปเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และเกิดความพยายามฝึกฝนจนสำเร็จ

การแสดงโดยการกำหนดบทบาทสมมติจำลองสถานการณ์เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้น

กิจกรรม Workshop
ปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนาวิธีคิด และกระบวนการทำงานของบุคลากรสู่เป้าหมายองค์กร


คลังความรู้ออนไลน์

ติดต่อเรา

เวลาทำการ

วันจันทร์ – วันศุกร์
9:00 – 17:00 น.

นอกเวลางานกรุณาติดต่อมือถือ

ติดต่อด้าน In-House Training 081-923-9253, 063-264-5651
ติดต่อด้าน Team Building 081-087-8703

022157995

026138312

@keysolutions

keysolutionstraining.com