Amazing Treasure

ระดมความคิด สื่อสารร่วมกัน และช่วยกันออกความคิดเห็นในการค้นหาสมบัติ
พร้อมวิเคราะห์ลายแทงสมบัติร่วมกันถอดรหัส ช่วยกันทำงานเป็นทีม เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย

Amazing Treasure

Amazing Treasure

เริ่มต้นออกเดินทางร่วมกัน
เพื่อช่วยกันระดมความคิด วิเคราะห์ ค้นหาวิธี
ตลอดจนวางแผน เพื่อให้ทีมไปถึง
กล่องสมบัติก่อนใคร

Amazing Treasure

ระดมความคิด สื่อสารร่วมกัน และช่วยกันออก
ความคิดเห็นในการค้นหาสมบัติ พร้อมวิเคราะห์
ลายแทงสมบัติร่วมกันถอดรหัส
ช่วยกันทำงานเป็นทีม
เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย